50% dzieci w Europie i Azji Środkowej jest narażonych na częste fale upałów

Raport UNICEF wskazuje, że około połowa dzieci w Europie i Azji Środkowej (92 mln) jest narażona na wysoką częstotliwość występowania fal upałów. To dwukrotnie więcej niż średnia światowa. Dzieci z powodu rosnących temperatur doświadczają ryzyka wystąpienia poważnych chorób, w tym udaru cieplnego. Dane do raportu zostały zebrane z 50 krajów.

W ostatnich latach fale upałów w Europie i Azji Środkowej stały się częstsze, a prognozy wskazują, że w całym regionie występowanie wysokich temperatur ma się zwiększyć. Już zgodnie ze scenariuszem globalnego wzrostu temperatury o 1,7 stopnia Celsjusza, do 2050 r. wszystkie dzieci w Europie i Azji Środkowej będą narażone na wysoką częstotliwość fal upałów. Szacuje się, że 81% ludzi będzie mierzyć się z falami upałów, a 28% z ich wysoką intensywnością.

@UNICEF_Polska

@UNICEF_Polska

Wysokie temperatury są największym zagrożeniem dla niemowląt i dzieci do 5. roku życia. Ich temperatura ciała wzrasta znacznie szybciej niż u dorosłych, którzy często nie są w stanie ocenić zagrożenia dla dzieci, ponieważ ich odczuwalność ciepła różni się od tej u najmłodszych. Fale upałów wpływają także na zdolność najmłodszych do koncentracji i uczenia się, co zagraża ich edukacji oraz przyszłości.

Mieszkańcy krajów w całej Europie i Azji Środkowej odczuwają skutki kryzysu klimatycznego, a najbardziej cierpią z tego powodu dzieci. W regionie 50% z nich jest narażonych na wysoką częstotliwość fal upałów. Przewiduje się, że do 2050 roku ten problem obejmie wszystkie dzieci. Negatywne konsekwencje dla zdrowia tak znacznej części dzieci w regionie muszą stać się jasnym sygnałem dla władz państw do pilnego działania na rzecz poprawy tej sytuacji.

Regina De Dominicis, Dyrektor Regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową.

UNICEF przygotował sześć zaleceń dla rządów w całej Europie i Azji Środkowej, które pozwolą chronić dzieci, które są szczególnie narażone na skutki fal upałów.

1. Uwzględnić mitygację i adaptację do fal upałów w ramach krajowych zobowiązań do redukcji emisji (NDC – ang. Nationally Determined Contributions), krajowych planów adaptacji do zmian klimatu, regulacji w zakresie zarządzania i ograniczania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, stawiając w centrum dzieci.

2. Inwestować w podstawową opiekę zdrowotną w celu wspierania profilaktyki, wczesnego reagowania, diagnozowania i leczenia chorób związanych z upałami wśród dzieci, w tym szkolenie lokalnych pracowników służby zdrowia i nauczycieli.

3. Rozwijać krajowe systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami klimatycznymi, przeprowadzanie lokalnych ocen środowiskowych oraz wspieranie inicjatyw w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i budowania odporności na zmiany klimatu.

4. Dostosować usługi w zakresie dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny, zdrowia, edukacji, żywienia, pomocy socjalnej i ochrony dzieci do skutków fal upałów.

5. Zapewnić odpowiednie finansowanie interwencji chroniących dzieci i ich rodziny przed falami upałów.

6. Zagwarantować dzieciom i młodzieży edukację i szkolenia w zakresie zmian klimatu oraz umiejętności ekologicznych.

Jesteśmy narażeni na różne formy występowania upałów, które mogą przychodzić krótkimi falami z dużą częstotliwością (high heatwave frequency), występować długotrwale (high heatwave duration), a także być szczególnie uciążliwe (high heatwave severity). Jako falę upałów przyjmujemy dowolny okres trwający 3 dni lub dłużej, kiedy maksymalna temperatura każdego dnia mieści się w górnych 10% średniej z 15 dni. 

W Polsce w 2020 r. 1,1 mln dzieci (15,7% ogółu) było narażonych na szczególnie uciążliwe występowanie fal upałów. W tym samym roku 3,3 mln dzieci (46,8%) na ich wysoką częstotliwość. Przy założeniu wzrostu średniej globalnej temperatury powierzchni ziemi o 2,4 stopnia Celsjusza do 2050 r. liczba dzieci wystawionych na szczególnie uciążliwe występowanie fal upałów wyniesie 6 mln (98,7%).

@UNICEF_Polska

@UNICEF_Polska

Aktualne badania naukowe wskazują, że wzrost temperatur jest bezpośrednim wynikiem zmian klimatycznych. UNICEF wzywa rządy w całej Europie i Azji Środkowej do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza i podwojenia finansowania adaptacji do 2025 roku.

Link do raportu: https://www.unicef.org/reports/coldest-year-rest-of-their-lives-children-heatwaves

UNICEF Polska

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Drugi sklep Lego w I
Picie po polsku. Za