REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Wstęp

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Portal, Polska – IE – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Polska – IE, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Polska – IE i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez Polska – IE w domenie www.polska-ie.com.

3. Serwisy – oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez Polska – IE lub Partnerów Polska – IE, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Polska – IE i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez Polska – IE pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują Polska – IE.

4. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Polska – IE.

5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

6. Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, między innymi takie jak:

a. Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu Polska – IE lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu Polska – IE za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);

b. Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Polska – IE lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,

c. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług – usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Serwisów,

d. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu Polska – IE, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności Polska – IE.

2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez Polska – IE i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Republiki Irlandii.

4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.

IV. Warunki techniczne

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a. hardware,

b. połączenie z siecią Internet,

c. przeglądarkę internetową,

d. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. Polska – IE zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

V. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Polska – IE i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

5. Usługi społecznościowe dostępne po rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):

a. Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,

b. Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu,

c. W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Polska – IE udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,

d. Polska – IE oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:

i. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

ii. Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji

w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie elektronicznej na adres: biuro@publicist.com

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Polska – IE.

VII. Odpowiedzialność Polska – IE

1. Polska – IE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. Polska – IE zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. Polska – IE nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Polska – IE.

4. Polska – IE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. Polska – IE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

6. Polska – IE nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Polska – IE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

VIII. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem „Copyright Polska – IE. Wszystkie prawa zastrzeżone”

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Polska – IE udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami.

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Polska – IE poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Polska – IE niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

IX. Ochrona prywatności

1. Polska – IE gwarantuje Użytkownikom Portalu Polska – IE i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Polska – IE w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Polska – IE umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

4. Polska – IE, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Polska – IE gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Polska – IE, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

5. Dane użytkowników Polska – IE wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Polska – IE i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

6. W ramach świadczenia niektórych Usług Polska – IE zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

7. Polska – IE zastrzega, że:

a. używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

b. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu

8. Polska – IE, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Polska – IE, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Polska – IE wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

9. Polska – IE gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu Polska – IE

10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Polska – IE zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Polska – IE lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Polska – IE i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

X. Ochrona danych osobowych

1. Polska – IE zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Polska – IE zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polska – IE która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Polska – IE.

4. Polska – IE zastrzega, że w przypadku zgłaszania Polska – IE problemów związanych z korzystaniem z Portalu Polska – IE i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Polska – IE do przechowywania kopii takiej korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2. Polska – IE zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

3. Polska – IE zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Polska – IE – 2014

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.