Minister Donnelly opublikuje projekt ustawy o tkankach ludzkich (transplantacja, sekcja zwłok, badanie anatomiczne i publiczne wystawianie)

Minister zdrowia Stephen Donnelly uzyskał zgodę rządu na projekt ustawy o tkankach ludzkich (przeszczepy, sekcja zwłok, badania anatomiczne i publiczne wystawianie). Ustawa zapewni krajowe ramy prawne dla funkcjonowania usług dawstwa i przeszczepów w Irlandii.

Przemawiając po decyzji rządu minister Donnelly powiedział:

– Jestem zachwycony, że uzyskałem zgodę rządu na ustawę o tkankach ludzkich. Jest to znaczący akt prawny, który obejmuje przepisy dotyczące dawstwa i przeszczepów narządów, praktyk i procedur sekcji zwłok w warunkach szpitalnych, badań anatomicznych i publicznego pokazywania ciał po śmierć. Co najważniejsze, projekt ustawy osadzi w prawodawstwie ideę, że zgoda jest definiującą zasadą we wszystkich tych wrażliwych obszarach i ustanowi ramy regulacyjne dla prowadzenia tych działań. Kluczowym priorytetem dla mnie przy przedstawianiu tej ustawy jest wspieranie dawstwa i przeszczepów narządów w Irlandii oraz uczynienie z dawstwa narządów „normą” w sytuacjach, gdy nadarzy się taka możliwość. Ta ustawa pomoże to osiągnąć poprzez wprowadzenie miękkiej opcji wypracować system zgody i ścieżki dawstwa narządów od żywych i altruistycznych dawców, z których wszystkie pomogą zwiększyć pulę dawców w Irlandii.

Odrębnie projekt ustawy wprowadza również system regulacyjny dotyczący przeprowadzania sekcji zwłok w warunkach szpitalnych, który ma być nadzorowany przez Health Information & Quality Authority (HIQA).

Odnosząc się do wprowadzenia tych przepisów minister powiedział:

– Ustawa uznaje również potrzebę wprowadzenia zabezpieczeń chroniących integralność ludzkiego ciała przed i po śmierci. Co ważniejsze, wdroży zalecenia Raportu Maddena dotyczące przepisów dotyczących zgody, podczas gdy ustanawiany niezależny system regulacyjny pomoże zapewnić, że nowe wytyczne najlepszych praktyk opracowywane przez HSE są przestrzegane przez każdy szpital w całym kraju.

Ustawa wprowadza również ustalenia dotyczące praktyki anatomii i ustanawia przepisy dotyczące zarządzania publicznym wystawianiem ciał w Irlandii.

Projekt ustawy zostanie opublikowany w najbliższych dniach i oczekuje się, że wkrótce potem trafi do Oireachtas. 

Projekt ustawy o tkankach ludzkich (transplantacji, sekcji zwłok, badaniach anatomicznych i pokazie publicznym) został opracowany w celu ustanowienia praw, które:

  • określają ogólne warunki pobierania, oddawania i wykorzystywania narządów i tkanek od osób zmarłych i żywych do przeszczepów
  • regulują praktyki i procedury sekcji zwłok w warunkach szpitalnych
  • podają ogólne warunki i przepisy dotyczące badań anatomicznych
  • określają ogólne warunki i przepisy dotyczące publicznego wystawiania zwłok po śmierci

Ustawa wprowadza nowy ustawowy wymóg zgody na wszystkie te czynności, a także gwarancje ochrony integralności ciała ludzkiego przed i po śmierci oraz zapobiegające przechowywaniu narządów bez zgody w przyszłości.

Oddawanie i przeszczepianie narządów:

Ustawa o tkankach ludzkich wprowadza system miękkiej rezygnacji z wyrażania zgody na dawstwo narządów. Zgodnie z tym systemem, zgoda na pobranie narządów zostanie uznana, chyba że dana osoba za życia zgłosiła, że ​​nie chce zostać dawcą narządów po śmierci. Jest to zmiana w stosunku do obecnego systemu, w którym decyzje o dawstwie narządów należą do najbliższych krewnych i zakłada, że ​​dana osoba ma chęć oddania swoich narządów po śmierci, chyba że złoży oświadczenie o sprzeciwie wobec dawstwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań nadal będą konsultowane z najbliższymi krewnymi, a życzenia zmarłego powinny mieć kluczowe znaczenie dla tej decyzji.

Ustawa zapewnia ponadto ramy dla dawstwa narządów, tkanek i komórek od żywych dawców, w tym wprowadzenie podstawy prawnej dla nieukierunkowanego altruistycznego dawstwa od żywych dawców.

Oczekuje się, że środki te pomogą zwiększyć pulę dawców w państwie i zachęcą do dawstwa narządów w celu ratowania życia w okolicznościach, w których jest to możliwe.

Praktyka i procedura pośmiertna:

Ustawa o tkankach ludzkich wprowadza przepisy dotyczące zgody na sekcję zwłok inną niż koronalna i określa jasne ramy dotyczące sposobu uzyskiwania zgody oraz informacji, które należy przekazać rodzinom w przypadku ubiegania się o taką zgodę.

Ustawa zmienia również ustawy o koronerach z lat 1962-2020, wprowadzając dodatkowe przepisy dotyczące komunikacji i wymiany informacji z rodzinami w przypadkach, gdy wymagana jest koronalna sekcja zwłok (dodatkowe szczegóły poniżej).

Ustawa przewiduje ponadto regulacje dotyczące przechowywania, przechowywania, wykorzystywania, usuwania i zwrotu narządów oraz tkanek od osób zmarłych po wszystkich sekcjach zwłok w warunkach szpitalnych.

Ustawodawstwo doprowadzi do poprawy standardów postępowania zarówno w systemie koronalnym, jak i niekoronalnym oraz uzupełni zaktualizowane wytyczne opracowywane obecnie przez HSE, których publikacja jest zaplanowana do końca roku.

Nowelizacja ustawy o koronerach.

Poprawka do sekcji 33 ustawy o koronerach:

  • zapewnić jak najszybsze poinformowanie rodziny, że materiał usunięty podczas badania może zostać zatrzymany do celów śledztwa w sprawie śmierci oraz lokalizacji szpitala lub innej placówki
  • upewnić się, że rodzina jest świadoma, że ​​może być wymagane od niej dalsze zezwolenie na rozporządzanie zatrzymanymi materiałami
  • zapewnić, że wszelkie materiały pobrane z ciała w szpitalu będą przechowywane, przechowywane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Zdrowia lub Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do innej placówki

Nowelizacja art. 57 ustawy o koronerach wprowadzi bardziej sformalizowany proces ostatecznych interakcji między koronerem, rodziną i nominowaną osobą w szpitalu lub innej placówce.

Koroner musi upewnić się, że członkowie rodziny zostali poinformowani tak szybko, jak to możliwe, że wszelkie materiały zatrzymane po sekcji zwłok nie są już potrzebne.

Powiadomienie to zawiera zalecenie dla członka rodziny, aby skontaktował się z nominowaną osobą w szpitalu lub innej placówce w celu uzyskania zezwolenia na ostateczne usunięcie materiału.

Wyznaczona osoba będzie następnie działać na podstawie tego upoważnienia.

Jeżeli nie otrzymano zezwolenia lub próby nawiązania kontaktu zakończyły się niepowodzeniem, koroner jest upoważniony do kierowania utylizacją materiału. Takie materiały mogą obejmować materiały uważane za historyczne, które mogły być przechowywane przez długi czas i których zachowanie nie służy żadnemu dalszemu celowi.

Badanie anatomiczne:

Ustawa o tkankach ludzkich uchyla ustawę o anatomii z 1832 r. i wprowadza ustalenia dotyczące oddawania ciał szkołom anatomii oraz przepisy dotyczące ustalania standardów, które należy spełnić w praktyce anatomii.

Publiczne wystawianie ciał:

Obecnie nie ma przepisów regulujących publiczne wystawianie ciał. W związku z tym państwo nie ma uprawnień do badania pochodzenia ciał wystawianych publicznie i do interweniowania w razie potrzeby.

Zgodnie z ustawą, na publiczne wystawianie zwłok po śmierci wymagane będzie zezwolenie. Przepisy zawarte w prawodawstwie określają uzgodnienia dotyczące zgody wymagane w przypadku darowizny ciała lub części ciała do publicznego pokazu i zapewniają pochodzenie użytych okazów.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Photo by Mathew MacQuarrie on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Na jakiej podstawie
Exodus właścicieli