Droga do euro stabilizuje rynek pracy i zmniejsza ryzyko walutowe dla firm

Żeby Polska mogła wprowadzić euro musi wcześniej spełnić kryteria konwergencji. Już samo spełnienie tych kryteriów jest korzystne dla konsumentów i przedsiębiorców. Dlaczego?

Powodów jest kilka, a jednym z nich jest rzeczywista niezależność banku centralnego od rządu. NBP powinien być niezależny od władzy wykonawczej, a więc od rządu, który decyduje o kwestiach fiskalnych. Polityka fiskalna, to ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu instrumentów takich jak m.in. podatki i inne daniny publiczne, wydatki, deficyt publiczny, dług publiczny.

– Chodzi więc o to, aby rząd nie wydawał zbyt wielu pieniędzy ponad to, co ściąga od obywateli – mówi w rozmowie z MarketNews24 prof. Artur Nowak-Far, doradca Fundacji Wolności Gospodarczej.

Jest to także kwestia zapewnienia przez rząd stabilności gospodarczej, w kategoriach, które nazywamy monetarnymi. Długoterminowo stopy procentowe powinny być odpowiednio niskie, a z tym związana jest niska inflacja, aby pieniądz nie tracił na wartości. Z tym powiązana jest stabilność kursu walutowego.

– Stabilność kursu walutowego jest bardzo ważna dla przedsiębiorstw, ponieważ kupują one z zagranicy komponenty do produkcji i eksportują poza Polskę swoje produkty – wyjaśnia doradca Fundacji Wolności Gospodarczej. – Dla przedsiębiorców nadmierne ryzyko kursowe jest nie do zaakceptowania. Po przystąpieniu Polski do euro to ryzyko kursowe w handlu wewnątrzunijnym całkowicie znika. Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy to jednocześnie pracodawcy, a więc jest to ważne ponieważ pośrednio stabilizuje rynek pracy.

Kryteria konwergencji to wprowadzone przez Traktat o Unii Europejskiej wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinno spełniać państwo aspirujące do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Kryteria konwergencji pozwalają ocenić, czy państwo członkowskie jest gotowe do przyjęcia euro i czy jego przystąpienie do strefy euro nie narazi jego samego ani innych państw strefy na ryzyko gospodarcze.

Obowiązują cztery gospodarcze kryteria konwergencji:

1.Stabilne ceny. Stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.

2.Długotrwała równowaga finansów publicznych. Zainteresowane państwo nie powinno być objęte procedurą nadmiernego deficytu.

3.Stabilny kurs walutowy. Zainteresowane państwo musi od co najmniej 2 lat uczestniczyć w mechanizmie kursowym (ERM II). W tym czasie jego waluta nie może wykazywać silnych wahań względem centralnego kursu ERM II, a jej dwustronny centralny kurs nie może być obniżany względem euro.

4.Stabilne długoterminowe stopy procentowe. Długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać stopy 3 najstabilniejszych pod względem cen państw członkowskich.

marketnews24.pl

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rosną ceny ziemniak
Polska firma Green W