DNSH – czyli nowe kryteria oceny projektów unijnych

DNSH – „Do No Significant Harm”, „Nie Czyń Poważnych Szkód” – jest nową zasadą horyzontalną dla przedsięwzięć wspieranych środkami Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027. Nadanie jej rangi zasady horyzontalnej oznacza, że ma być ona stosowana w projektach powszechnie, przekrojowo, w możliwie szerokim zakresie.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności – zgodnie z normami prawnymi polityki spójności – powinny wspierać działania, które są zgodne ze standardami i priorytetami Unii w zakresie klimatu i środowiska oraz nie powodują poważnych szkód dla celów środowiskowych. Unijne instytucje zadecydowały o tym w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. taksonomii – informuje Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Wykaz zagrożeń dla celów środowiskowych obejmuje kilkanaście pozycji. To m.in. znaczące emisje gazów cieplarnianych, szkodzenie potencjałowi ekologicznemu wód powierzchniowych, działania prowadzące do znaczącego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, znaczący wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi, niszczenie odporności ekosystemów lub szkodliwość dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym w ramach sieci Natura 2000, czy obszarów UNESCO.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do dokonania oceny zgodności z zasadą DNSH każdego z programów realizujących Umowę Partnerstwa. Ma to zapewnić, że dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie udzielone jedynie projektom spełniającym zasadę DNSH.

Beneficjenci EFRR czy FS są zobligowani do wykazania zgodności z zasadą DNSH na wszystkich etapach wdrażania programu, czyli przygotowania projektów, ich oceny, realizacji, rozliczania. W praktyce chodzi o takie środki jak m.in. sporządzenie audytu efektywności energetycznej, uzyskanie pozwolenia, przygotowanie dokumentacji przetargowej potwierdzającej stosowanie zielonych zamówień, dostarczenie świadectw potwierdzających jakość i bezpieczeństwo zastosowanych w projekcie materiałów, ewidencjonowanie odpadów, czy zużywanej wody.

Dokumentacja z procesu inwestycyjnego oraz prowadzonej już działalności będzie podlegała weryfikacji pod kątem spełnienia zasady DNSH na etapie kontroli projektu przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą FEP. Przy wprowadzaniu zmian w projektach nadal będzie musiała zostać zapewniona zgodność z zasadą „Nie Czyń Poważnych Szkód”.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Komunikacja lekarzy
US-based think tank: