Sinn Féin stara się o wypłatę gotówki na utrzymanie dla pracowników

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Taoiseach is acting like Charlie Haughey telling people to tighten their belts

Speaking on the Tonight Show on Virgin Media One this week Pearse Doherty said the Taoiseach was acting like Charlie Haughey telling people to tighten their belts but is doing nothing to actually respond to the cost of living crisis and support workers, families and the most vulnerable.

Watch Pearse here: https://fb.watch/doqoa59_Sf/

An Taoiseach ar nós Charlie Haughey ag moladh do dhaoine a bheith spárálach

Agus é ag caint ar an Tonight Show ar Virgin Media One dúirt Piaras Ó Dochartaigh go raibh ag Taoiseach ar nós Charlie Haughey agus é ag moladh do dhaoine a bheith spárálach ach de dhéanta na fírinne, níl rud ar bith á dhéanamh aige mar fhreagairt ar an ngéarchéim agus chun tacú le hoibrithe, le teaghlaigh agus na daoine is mó i mbaol.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/doqoa59_Sf/

Sinn Féin seeks cost of living cash payments for workers

Sinn Féin used its Private Members’ Time in the Dáil this week to bring forward a motion to give urgent cost of living cash payments to workers.

The Sinn Féin motion called for €200 payments to workers with an income of less than €30,000 and €100 to workers earning between €30,000 and €60,000.

Watch a section of the debate here: https://fb.watch/doqUlndGpP/

Iarrann Sinn Féin íocaíochtaí airgid d’oibrithe chun cuidiú le costais mhaireachtála

D’úsáid Sinn Féin Seal Príobháideach na gComhaltaí chun rún a chur chun tosaigh chun íocaíochtaí airgid práinneacha a thabhairt d’oibrithe.

Iarradh i rún Shinn Féin go n-íocfaí €200 le hoibrithe a bhfuil ioncam níos lú ná €30,000 acu agus €100 d’oibrithe atá ag tuilleadh idir €30,000 agus €60,000.

Amharc ar chuid den phlé anseo: https://fb.watch/doqUlndGpP/

Real life stories from the cost of living crisis

The party has also published real life stories that were sent to Sinn Féin as part of our cost of living survey.

Watch it here: https://fb.watch/dort6WXZl4/

Fíorscéala ón ngéarchéim costais mhaireachtála

D’fhoilsigh an páirtí freisin fíorscéalta a cuireadh chuig Sinn Féin mar chuid den suirbhé s’againne faoin gcostas maireachtála.

Amharc air anseo: https://fb.watch/dort6WXZl4/

Time for Change Public Meeting

Sinn Féin is hosting a Time for Change Public Meeting in Liberty Hall at 7:30pm on Tuesday 14th of June.

Main speakers on the night are Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Pearse Doherty and Eoin Ó Broin.

Cruinniú Poiblí faoin Am don Athrú

Tá Sinn Féin ag óstáil Cruinniú Poiblí faoin Am don Athrú i Halla na Saoirse ar 7:30pm Dé Máirt 14 Meitheamh.

Is iad Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Piaras Ó Dochartaigh agus Eoin Ó Broin na príomhchainteoirí ar an oíche.

Minister Ryan asleep at the wheel

Pearse Doherty has said the chaos at Dublin Airport is a result of the Transport Minister Eamon Ryan being asleep at the wheel and the government signing-off an utterly unacceptable redundancy package for airport staff, trying to cut too deep, leaving the Irish public and tourism sector exposed as a result.

Watch Pearse here: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1532325466438254606?s=20&t=FaYUJrNd99-WKUEkXjkMTw

An tAire Ryan neamhairdeallach i mbun a ghnó

Dúirt Piaras Ó Dochartaigh gur mar thoradh ar an Aire Iompair Eamon Ryan a bheith neamhairdeallach i mbun a ghnó atá an cíor thuathail ag Aerfort Bhaile Átha Cliath chomh maith leis an rialtas ag síniú pacáiste iomarcaíochta do-ghlactha d’fhoireann an aerfoirt, ag iarraidh gearradh siar rómhór a dhéanamh, rud a fhágann pobal na hÉireann agus an earnáil turasóireachta gan aon chosaint dá bharr.

Amharc ar Phiaras anseo: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1532325466438254606?s=20&t=FaYUJrNd99-WKUEkXjkMTw

14,000 cancelled hospital appointments

More than 14,000 hospital appointments were cancelled last month. This is mainly due to hospital overcrowding and we see this manifesting in our emergency departments. 

Sinn Féin’s Health spokesperson David Cullinane said the Minister needs to come up with a plan that looks at all of the solutions from increased bed capacity to more staff and the capacity in community care.

Watch David here: https://fb.watch/dos64AUt3G/

14,000 coinne ospidéil curtha ar ceal

Cuireadh níos mó ná 14.000 coinne ospidéil ar ceal an mhí seo caite. Plódú ospidéil is mó is cúis leis seo agus feictear é seo inár ranna éigeandála. 

Dúirt urlabhra sláinte Shinn Féin, David Cullinane, nach mór don Aire plean a chur le chéile ina measfar na reitigh ar fad, ó leapacha breise a chur ar fáil go foireann níos mó a bheith ann agus ar an acmhainn i gcúram an phobail.

Amharc ar David anseo: https://fb.watch/dos64AUt3G/

10,000 people now in emergency accommodation

The latest homeless figures, published last week, show that there are more than 10,000 people in emergency accommodation, 3,000 of whom are children.

Addressing the Taoiseach in the Dáil this week Mary Lou McDonald said this is a scandal is of the Government’s making who consistently fail to provide an adequate level of social housing and address the problems in the private rental sector. 

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/dosl1s64ty/

10,000 duine i gcóiríocht éigeandála anois

Léirítear na figiúir is déanaí maidir le heaspa dídine, a foilsíodh an tseachtain seo caite, go bhfuil níos mó ná 10,000 duine i gcóiríocht éigeandála agus gur leanaí iad 3,000 acu.

Agus í ag labhairt leis an Taoiseach sa Dáil an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald gurb é  an Rialtas is cúis leis an scannal seo, rialtas a dteipeann arís agus arís air leibhéal cuí de thithíocht shóisialta a chur ar fáil agus dul i ngleic leis na fadhbanna san earnáil chíosa phríobháideach. 

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/dosl1s64ty/

Time to build Casement Park

The building of Casement Park has taken a great step forward this week, as the court ruled in favour of the redevelopment.

Transforming Casement into a world-class stadium for Ulster Gaels is a priority for Sinn Féin.

This development will create jobs, attract investment and grow our economy.

It is now time to get workers on site, it is time to build Casement Park.

Watch a short clip from Michelle O’Neill welcoming this news: https://fb.watch/dooHLDsJaO/

An t-am ann Páirc Mhic Asmaint a thógáil

Rinneadh céim mhór chun tosaigh an tseachtain seo maidir le Páirc Mhic Asmaint a thógail nuair a rinneadh breithiúnas sa chúirt i bhfách leis an athfhorbairt.

Tosaíocht do Shinn Féin is ea Staid den chéad scoth ar son Ghaeil Uladh a dhéanamh de Pháirc Mhic Asmaint.

Leis an bhforbairt seo is amhlaidh go gcruthófar poist, go meallfar infheistíocht agus go bhfásfar ár ngeilleagar.

Tá sé in am anois oibrithe a chur ar an suíomh, tá in am Páirc Mhic Asmaint a thógáil.

Amharc ar ghearrthóg ó Michelle O’Neill anseo ag cur fáilte roimh an nuacht: https://fb.watch/dooHLDsJaO/

Sinn Féin engaging with Early Years Providers

Sinn Féin TDs Darren O’Rourke and Kathleen Funchion had a busy day of engagement with Early Years Providers in Meath this week, hearing the views of providers, workers and parents.

Providers know exactly what’s needed to address recruitment, retention and service provision challenges in the sector. 

Watch a short clip here: https://fb.watch/dosFbZ7pWC/

Sinn Féin i mbun plé le Soláthraithe Luathbhlianta

Bhí lá gnóthach ag Teachtaí Dála Shinn Féin Darren O’Rourke agus Kathleen Funchion le Soláthraithe Luathbhlianta sa Mhí an tseachtain seo, agus iad ag éisteacht le tuairimí soláthraithe, oibrithe agus tuismitheoirí.

Tá a fhios ag soláthraithe go díreach an méid atá ag teastáil chun dul i ngleic leis an earcaíocht, le coinneail agus leis na dúshláin a bhaineann le soláthar seirbhíse san earnáil. 

Amharc ar ghearrthóg anseo: https://fb.watch/dosFbZ7pWC/

Sinn Féin host delegation from the Irish fishing community in Brussels

Sinn Féin MEP Chris MacManus and TD Pádraig Mac Lochlainn this week hosted a delegation from the fishing industry and fishing communities in Brussels where they made their case for Ireland’s fishing fleet to be allocated a fair share of the fish in Irish waters.

Watch a short clip from the visit here: https://fb.watch/dorVMrZCoa/

Óstálann Sinn Féin toscaireacht sa Bhruiséil ó phobal iascaireachta na hÉireann

An tseachtain seo d’óstáil FPE Shinn Féin Chris MacManus agus an TD Pádraig Mac Lochlainn toscaireacht sa Bhruiséil ó thionscal na hiascaireachta agus ó phobail iascaireachta mar a ndearna siad a gcás ar son sciar cothrom d’éisc na hÉireann a leithdháileadh ar chabhlach iascaireachta na hÉireann.

Amharc ar ghearrthóg anseo: https://fb.watch/dorVMrZCoa/

Annual Wolfetone Commemoration

First Minister Designate Michelle O’Neill has been announced as the main speaker at the annual Wolfe Tone Commemoration at Bodenstown which will take place on Sunday 19th of June, assembling at 2:30pm in Sallins.

This is the first time in three years that republicans have been able to gather to remember the founding father of Irish Republicanism and all areas are asked to begin making plans to mobilise for this year’s commemoration.

Comóradh Bliantúil Wolfe Tone

Fógraíodh Michelle O’Neill, atá le bheith ina céad-Aire, mar phríomhchainteoir ag comóradh bliantúil Wolfe Tone ag Baile Bhuadain Dé Domhnaigh 19 Meitheamh, agus daoine ag teacht le chéile ag 2:30pm sna Solláin.

Seo an chéad uair le trí bliana a d’éirigh le poblachtánaigh teacht le chéile chun cuimhne a chur ar bhunaitheoir an Phoblachtachais Éireannaigh agus iarrtar ar gach ceantar tosú ar phleananna a dhéanamh chun teacht le chéile do chomóradh na bliana seo.

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Is é Ogra1997 pasfhocal an tsuímh

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

Writing in this edition commentator and former editor of the Impartial Reporter Denzil McDaniel says many Unionists are 'thinking the unthinkable’ about constitutional change, Declan Kearney discusses disability rights in a New Ireland, David Cullinane writes about building a National Health Service, Emma McArdle writes about Saoirse na mBan and the New Ireland and Editor of Máire Comerford’s Revolutionary Memoir 'On Dangerous Ground’ gives us a History Lesson in Female Principle.

And there’s much more.

You can read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

Ag scríobh san eagrán seo deir tráchtaire agus iar-eagarthóir an Impartial Reporter Denzil McDaniel go bhfuil go leor Aontachtóirí 'ag smaoineamh ar an rud doshamhlaithe’ faoi athrú bunreachtúil, pléann Declan Kearney cearta daoine atá faoi mhíchumas in Éirinn Nua, scríobhann David Cullinane faoi Sheirbhíse Sláinte Náisiúnta a fhorbairt, scríobhann Emma McArdle faoi Shaoirse na mBan agus tugann Eagarthóir New Ireland agus Eagarthóir an tsaothair chuimhneacháin 'On Dangerous Ground’ le Máire Comerford Ceacht Staire ar Phrionsabal na mBan.

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
"Trzeba przygotować
Dane z rejestrów: N