MF: Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2024 rok (komunikat)

– Ministerstwo Finansów informuje:

• Budżet na 2024 r. to budżet oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków. • Rząd przeznaczy środki na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, wsparcie rodzin, wsparcie emerytów i rencistów, wzrost płac w budżetówce. • Dochody budżetu państwa wyniosą 683,6 mld zł, a wydatki 848,3 mld zł mld zł.

Budżet na 2024 r. to budżet bezpiecznej Polski. Wiedząc, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego przewidzieliśmy w nim środki na trzy najważniejsze priorytety jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, realizacja programów społecznych oraz ochrona zdrowia Polek i Polaków. Wydatki będą historycznie wysokie w wielu kategoriach, w tym np. na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, na wsparcie rodzin i seniorów, na programy społeczne. Nie sposób wyobrazić sobie stałego i efektywnego rozwoju państwa bez wsparcia samorządów, którym przekażemy znaczące kwoty. Udziały w PIT, CIT oraz subwencje dla JST wzrosną o 43,3 mld zł do 202,6 mld zł – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przyjęto:

• prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 683,6 mld zł, • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 848,3 mld zł, • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 164,8 mld zł, • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5 % PKB, • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 54,0 % PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

• wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,0%, • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 11,1%, • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 10,2%.

Rynek pracy

• W 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2024 rok zakłada:

• dochody budżetu środków europejskich: 86 889 mld zł, • wydatki budżetu środków europejskich: 119 398 mld zł, • deficyt budżetu środków europejskich: – 32 509 mld zł.

Dochody

Na prognozowany w 2024 r. wzrost dochodów budżetu państwa w wysokości blisko 89 mld zł składa się: • wzrost dochodów z VAT o ok. 53 mld zł, • wzrost dochodów z podatku akcyzowego o 4,3 mld zł, • wzrost dochodów z podatku CIT o 5,3 mld zł, • wzrost dochodów z podatku PIT o 19,2 mld zł, • wzrost dochodów niepodatkowych o ok. 6,5 mld zł – głównie za sprawą planowanej w 2024 r. wpłaty z zysku NBP w wysokości 6,0 mld zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

W latach 2020-2023 Komisja Europejska wprowadziła ogólną klauzulę wyjścia, umożliwiającą zawieszenie unijnych reguł fiskalnych oraz dającą większą elastyczność państwom członkowskim w reagowaniu na pojawiające się szoki. W efekcie dostosowaniom ulegała także polska stabilizująca reguła wydatkowa (SRW). W 2024 roku ma nastąpić powrót do standardowych reguł fiskalnych w UE.

W celu zapewnienia spójności pomiędzy wymogami reguł UE i polskiej reguły, w SRW został wprowadzony mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, zastępując dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w SRW. Dodatkowo, wprowadzono „klauzulę obronną”, która odzwierciedla rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy). Klauzula jest neutralna dla wyniku sektora wg metodyki UE.

W ustawie budżetowej na 2024 r. zapewniamy m.in.:

• 190, 9 mld zł na zdrowie (łącznie z NFZ), • 158, 9 md zł na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych), • 76,6 mld zł na subwencję oświatową, • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 112,3%, • sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury), • środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 800+” (63,7 mld zł), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (2,4 mld zł), • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, • zwiększenie wydatków w obszarze, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ms/

Fot. CC BY 3.0 PL Krystian Maj

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Rząd nie pociąga d
Ukrainian special fo