Unijne fundusze integrują Ustkę

Po wsparcie z dwóch Europejskich Funduszy na lata 2014-2020 – Rozwoju Regionalnego oraz Społecznego – sięgnęła Ustka, by dokonać kompleksowej rewitalizacji zaniedbanych części miasta. 5,2 mln zł trafiło na projekt „Przestrzeń na plus” z EFRR, a blisko 2,3 mln zł – z EFS.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny objął prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów oraz przedsięwzięcia służące zwiększeniu aktywności społeczno-gospodarczej i poprawie jakości życia mieszkańców jednostki urbanistycznej określonej literą „E”. To – jak wykazały analizy – obszar słabo połączony komunikacyjnie z bardziej rozwiniętym gospodarczo centrum miasta, co wpływa na pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób tam zamieszkujących.

Projekt Gminy Miasto Ustka objął budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Chodziło o dostosowanie części budynku dworca PKP do działalności Centrum Wsparcia Mieszkańców, modernizację dróg oraz budowę terenów i urządzeń rekreacyjnych. Wykonano kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze oraz odnowiono istniejące tereny zielone w tym parki, skwery i zieleńce.

W obrębie nowych przestrzeni umieszczona została mała architektura dedykowana poszczególnym miejscom. Elementy te wybrano w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych. W zakres projektu wchodziła także budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. Dzięki nowemu zagospodarowaniu umożliwiono m.in. rozwój drobnych usług ogólnomiejskich.

Z kolei w ramach środków z EFS zrealizowano usługi społeczne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Jedną z nich jest działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki, gdzie zespół specjalistów świadczy usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy zyskali także możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. Rozwinął działalność Klub Seniora oraz Interdyscyplinarny Zespół Wspierania Rodziny, czyli zespół specjalistów, który świadczy usługi asystenckie, doradztwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne indywidualne, wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień oraz wsparcie grupowe.

Projekt powstał na bazie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022. Unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 65 proc. całkowitej wartości projektu, natomiast poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 95 proc.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. UMWP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Opozycja przedstawi
Marek Jakubiak: Cies