Niektóre świadczenia socjalne powinny być wyższe

Osoby niezdolne do pracy, ale też ci, którzy poszukują pracy, powinni otrzymywać wyższe świadczenia, co pozwoli im na egzystencję na nieco wyższym poziomie.

Think tank Social Justice Ireland, ponownie zaapelował do rządu, aby ten zwiększył kwotę podwyżki podstawowych świadczeń socjalnych, więc wzrosły ogółem o 20 €, nie zaś proponowane w przyszłorocznym budżecie 12 €. Ustawa budżetowa na 2023 rok pogłębia tylko przepaść ekonomiczną między osobami utrzymującymi się z pracy a tymi na zasiłkach socjalnych.

Dyrektor generalny Social Justice Ireland dr Seán Healy powiedział:

– W konsekwencji Social Justice Ireland wzywa rząd w nadchodzącej ustawie o opiece społecznej do podniesienia podstawowych stawek opieki społecznej o kolejne 8 euro tygodniowo, zapewniając w ten sposób podstawowy wzrost o 20 euro tygodniowo, który był wymagany w budżecie 2023, aby po prostu utrzymać ich aktualną pozycję.

Osoby korzystające z zasiłków otrzymywanych z Social Welfare, a niezdolne do pracy z powodu np. choroby lub niepełnosprawności, są obecnie, ale i będą w przyszłości, narażone na ubóstwo ekonomiczne i częściowe wykluczenie społeczne. Ta grupa to ludzie, którzy spotykać się będą z pogłębiającymi problemami finansowymi, więc pozom ich finansowania powinien być zwiększany.

Susanne Rogers – analityk ds. badań i polityki w Social Justice Ireland dodała:

– Ludzie niezdolni do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności są jedną z najbardziej wrażliwych grup w społeczeństwie. Istnieje ciągłe zapotrzebowanie na ukierunkowane polityki wspierającej tę grupę, począwszy od wprowadzenia opłaty z tytułu niepełnosprawności. Wydaje się logiczne, że jeśli osoby niepełnosprawne mają być równymi uczestnikami społeczeństwa, dodatkowe koszty generowane przez ich niepełnosprawność nie powinny być ponoszone przez nich samodzielnie. Całe społeczeństwo powinno działać na rzecz wyrównania szans, pokrywając te dodatkowe, ale zwyczajne koszty. Takie postępowanie zajęłoby się również bardzo wysokimi wskaźnikami ubóstwa w tej grupie.

Opracowany na potrzeby Social Justice Ireland raport wykazał, że jedna na dziewięć osób w Irlandii ma dochód poniżej granicy ubóstwa. Według najnowszych danych ze spisu ludności odpowiada to prawie 595 000 osób. W dalszej części opracowania czytamy:

– Osoby niezatrudnione z powodu trwałej choroby lub niepełnosprawności należą do osób najbardziej zagrożonych ubóstwem. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w tej grupie jest ośmiokrotnie wyższy niż wśród pracowników, trzykrotnie wyższy niż w przypadku emerytów i trzykrotnie wyższy niż wśród dzieci.

– Około 160 000 dzieci żyło w gospodarstwach domowych doświadczających ubóstwa. Analizując ubóstwo według wieku, 11,9% osób w wieku powyżej 65 lat żyje we względnym ubóstwie dochodowym – czyli około 71 000 emerytów.

– Około 93 000 pracowników jest zagrożonych ubóstwem, 4,4% zatrudnionych. Według badania, dane dotyczące ubóstwa pracujących wykazały niewielkie zmiany w czasie, co odzwierciedla utrzymujący się problem z niskimi zarobkami.

Kończąc prezentację Social Justuce Ireland, dr Seán Healy stwierdził:

– Wpływ inflacji jest najbardziej dotkliwy dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.  Krótkoterminowe środki budżetowe, choć mile widziane, zwiększą nierówności, jeśli adekwatność dochodów nie zostanie odpowiednio rozwiązana.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by Bruno /Germany from Pixabay 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kupuj lokalnie – t
Plan pobierania "czy