Pomorska infrastruktura kultury z szansami na unijne wsparcie

Pomorski urząd marszałkowski ogłosił nabór na dofinansowanie projektów mających na celu wzmacnianie roli kultury w procesie zwiększania spójności społecznej województwa. Dotacja może sięgać 85 proc. kosztów kwalifikowanych; w puli jest ponad 112 mln zł.

Nabór planowany jest w okresie 25 października – 15 listopada. Do złożenia wniosku uprawnione są samorządy, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Ze wsparcia wykluczone są projekty realizowane przez państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowe szkoły i uczelnie artystyczne.

Fundusze Europejskie dla Pomorza dofinansują m.in. budowę, przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej, prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej.

Beneficjenci realizujący takie projekty będą mieli możliwość zakupu trwałego wyposażenia obiektów, tworzenia treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, inwestycji służących likwidacji barier architektonicznych, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzupełniająco możliwe będą również działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury, adaptacji do zmian klimatu oraz zagospodarowania otoczenia obiektów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 proc. jego kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalną kwotę wsparcia, o którą może ubiegać się wnioskodawca, określono na 15 mln zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania Infrastruktura kultury FEP 2021-2027 wynosi 112 mln 193 tys. złotych.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. UMWP

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: