Znoszenie ograniczeń w podróży: Rada weryfikuje listę państw trzecich

Na podstawie zalecenia o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE Rada zweryfikowała, a następnie uaktualniła listę państw, wobec których należy znieść te ograniczenia. Zalecenie Rady przewiduje, że lista będzie regularnie weryfikowana i w razie potrzeby uaktualniana.

Opierając się na kryteriach i warunkach wskazanych w zaleceniu, państwa członkowskie powinny od 8 sierpnia stopniowo znosić na granicach zewnętrznych ograniczenia podróży wobec mieszkańców następujących państw trzecich:

 • Australia
 • Kanada
 • Gruzja
 • Japonia
 • Nowa Zelandia
 • Rwanda
 • Korea Południowa
 • Tajlandia
 • Tunezja
 • Urugwaj
 • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy traktować jak mieszkańców UE.

Kryteria decydujące o tym, czy wobec danego państwa trzeciego należy znieść obecne ograniczenia, to zwłaszcza sytuacja epidemiologiczna, środki antypandemiczne (w tym dystans fizyczny) oraz względy społeczno-gospodarcze. Stosowane są łącznie.

Jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną, państwa trzecie umieszczone na liście powinny spełniać następujące kryteria:

 • liczba nowych zakażeń Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni – zbliżona do średniej UE lub od niej niższa (stan na 15 czerwca 2020)
 • liczba nowych zakażeń w tym okresie w porównaniu z poprzednimi 14 dniami – stabilna lub malejąca
 • ogólna reakcja na pandemię Covid-19 – oceniana na podstawie dostępnych informacji m.in. o testowaniu, nadzorze, ustalaniu kontaktów zakaźnych, środkach antypandemicznych, leczeniu i sprawozdawczości (z uwzględnieniem wiarygodności tych informacji, a w razie potrzeby także całkowitego średniego wyniku w świetle międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR)). Pod uwagę należy wziąć także odnośne informacje delegatur UE.

Regularnie i na zasadzie jednostkowej należy także uwzględniać wzajemność.

W przypadku krajów nadal objętych ograniczeniami należy z tych ograniczeń zwolnić następujące kategorie osób:

 • obywatele UE i członkowie ich rodzin
 • długoterminowi rezydenci UE i członkowie ich rodzin
 • osoby podróżujące w związku z niezbędną funkcją lub potrzebą (wymienioną w zaleceniu).

W stosowaniu zalecenia uczestniczą również kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Co dalej?

Zalecenie Rady nie jest instrumentem prawnie wiążącym. Za jego wdrożenie odpowiadają organy państw członkowskich. Zachowując pełną przejrzystość, mogą one znosić ograniczenia wobec państw z listy jedynie stopniowo.

Państwo członkowskie nie powinno znosić ograniczeń wobec państw trzecich spoza listy, dopóki nie zostanie to uzgodnione w skoordynowany sposób.

Rada powinna nadal regularnie weryfikować listę państw trzecich i w razie potrzeby ją uaktualniać – po ogólnej ocenie pod kątem wyżej wspomnianych kryteriów, a następnie po ścisłych konsultacjach z Komisją oraz ze stosownymi agencjami i służbami UE.

Ograniczenia wobec konkretnego państwa z listy można całkowicie lub częściowo znieść lub przywrócić – stosownie do ewolucji niektórych warunków uzasadniającej zmiany w ocenie sytuacji epidemiologicznej. Jeżeli sytuacja w kraju z listy szybko pogorszy, decyzję należy podjąć niezwłocznie.

Kontekst

16 marca 2020 r. Komisja przyjęła komunikat zalecający tymczasowe – jednomiesięczne – ograniczenie innych niż niezbędne podróży z państw trzecich do UE. Szefowie państw i rządów UE zgodzili się wprowadzić to ograniczenie 17 marca. Następnie zostało ono dwukrotnie przedłużone o miesiąc: 8 kwietnia i 8 maja.

11 czerwca Komisja przyjęła komunikat, w którym zaleciła, by ograniczenie przedłużyć do 30 czerwca, oraz określiła sposób jego stopniowego znoszenia od 1 lipca.

30 czerwca Rada przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Przyjęła też wstępną listę państw, wobec których państwa członkowskie powinny zacząć znosić ograniczenia podróży przez granice zewnętrzne. Listę uaktualniono 16 i 30 lipca.

Rada Unii Europejskiej

Polska-IE: Udostępnij
BEJRUT - DUBLIN
Profesor Mirosław M