Wybory Prezydenta RP

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyborcy na terytorium Irlandii, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz warunki organizacyjne i prawne, będą mogli zagłosować w tutejszych obwodach głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 57, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Ambasada RP, 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04W221, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.
 2. Obwód głosowania nr 58, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Rezydencja Ambasadora RP, 12 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C659: z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8 z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.​​​​​​​

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: dublin.wybory@msz.gov.pl  
 2. pisemnie, na adres: 4-8 Eden Quay, Dublin 1
 3. telefonicznie, nr tel.:0876042810 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00)
 4. ustnie: 4-8 Eden Quay, Dublin 1
 5. faksem, nr faksu: (+3531) 8727792

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Konsula RP w Dublinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 57, 58 i 59
 2. Obwieszczenie Konsula RP w Dublinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie braku możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego
 3. Obwieszczenie Konsula RP w Dublinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do konsula
 4. Obwieszczenie Konsula RP w Dublinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie braku możliwości osobistego dostarczenia koperty do właściwej obwodowej komisji wyborczej nr 57,58 i 59  
 5. Decyzja nr 1 Konsula RP w Dublinie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania OKW nr 57 w Dublinie
 6. Decyzja nr 2 Konsula RP w Dublinie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania OKW nr 58 w Dublinie
 7. Decyzja nr 3 Konsula RP w Dublinie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania OKW nr 59 w Dublinie

Gov.pl

Polska-IE: Udostępnij...
Premier po Radzie Mi
W dzień po Bożym C
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish