WUP ODMÓWIŁ MI PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE. DLACZEGO?

WRÓCIŁEM Z HISZPANII DO POLSKI PO 5 LATACH PRACY ZA GRANICĄ.

Unijne przepisy dotyczące koordynacji mówią o tym, że uwzględnienie zagranicznych okresów zatrudnienia (i związanego z tym ubezpieczenia), przy ubieganiu się o zasiłek w Polsce, może nastąpić tylko w przypadku, gdy ostatnim miejscem zatrudnienia była Polska.

Ostatnim okresem ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, osoby kierującej pytanie, była Hiszpania. Dlatego też, czas ten nie mógł być wliczony do okresów pracy, uwzględnianych podczas ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.

Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której osoba starająca się o zasiłek dla bezrobotnych wykaże, że podczas wykonywania pracy za granicą jej miejscem zamieszkania była Polska.

Na jakiej podstawie ustalane jest miejsce zamieszkania?

Kryteriami, które służą do ustalenia miejsca zamieszkania są:

 • czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • sytuacja danej osoby, w tym:
  • charakter i specyfika wykonywanej pracy, a w szczególności miejsce, w którym jest wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
  • sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne;
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
  • sytuacja mieszkaniowa;
  • państwo, w którym dana osoba uważana jest za posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Jeżeli kryteria wymienione powyżej nie są rozstrzygającymi, wówczas pod uwagę brane są powody, jakie taką osobę skłoniły do przemieszczenia się i zmiany dotychczasowego kraju pobytu na Polskę.

Po złożeniu wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w wojewódzkim urzędzie pracy, osoba bezrobotna zobowiązana jest do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia dotyczącego jej sytuacji życiowej podczas pracy za granicą, na podstawie którego wojewódzki urząd pracy ustala, gdzie znajdowało się jej miejsce zamieszkania w trakcie pracy za granicą. Na podstawie uzyskanej informacji urząd podejmuje decyzję dotyczącą przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania.

Sposób odwołania od decyzji ze wskazaniem terminu widnieje w pouczeniu.

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Polska-IE: Udostępnij
Pandemia a zmiana cz
Czasu coraz mniej, z
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian