UE zapowiada dodatkowe wsparcie na rzecz demokracji i praw człowieka w wysokości 119,5 mln euro

W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 Unia Europejska zapowiedziała pięć działań o wartości 119,5 mln euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić wsparcie europejskie na rzecz demokracji i praw człowieka na świecie w 2021 r.

Jak podkreśliła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen, zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji demokratycznych, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie.

„Dzięki tej kwocie 119,5 mln euro odnowimy nasze zaangażowanie na rzecz światowej demokracji. Unia będzie również nadal wspierać Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i przyczyniać się do wzmocnienia pozycji lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działaczy na rzecz demokracji i obrońców praw człowieka, młodzieży i kobiet na całym świecie” – zaznaczyła komisarz.

Komisja Europejska deklaruje, że UE pozostaje w pełni zaangażowana na rzecz ochrony i wzmacniania pozycji jednostek, budowania odpornych, inkluzywnych i demokratycznych społeczeństw oraz propagowania globalnego systemu praw człowieka i demokracji. KE podkreśla, że UE nie będzie stała bezczynnie w obliczu erozji demokracji i rosnącej skali łamania praw człowieka, nierówności, nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji.

Ogłoszone przez UE środki mają zapewnić wsparcie unijne organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działaczom na rzecz demokracji i obrońcom praw człowieka w 116 krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży. Mają się też przyczynić do zacieśnienia współpracy politycznej na najwyższym szczeblu w celu obrony demokracji na świecie.

„Zapowiedziane wsparcie przyczyni się do wdrożenia Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 oraz planów krajowych w ramach trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci (GAP III). Zapewni również bardzo potrzebną pomoc Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR)” – podkreślono w komunikacie KE.

Ochrona i propagowanie praw człowieka i demokracji, podstawowych wartości Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych priorytetów działań zewnętrznych UE, w tym Parlamentu Europejskiego, i warunkiem, który musi być spełniony, aby możliwe były zrównoważony rozwój oraz budowa bardziej otwartych i odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy (ISWMR) na rzecz praw człowieka i demokracji przyznano na lata 2021–2027 pulę środków finansowych w wysokości 1,6 mld euro. Jest to o około 17 procent więcej niż przyznano na lata 2014–2020 w budżecie poprzedniego instrumentu, tj. Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Łącznie fundusz o nazwie Globalny wymiar Europy  – przeznaczony na działania zewnętrzne – będzie miał wartość 79,5 mld euro.

Działania obejmują następujące obszary: propagowanie podstawowych wartości demokracji,  praworządność, powszechność, niepodzielność i współzależność praw człowieka, poszanowanie godności ludzkiej, zasady niedyskryminacji, równości i solidarności; oraz poszanowanie zasad Karty ONZ oraz międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Źródło informacji: EuroPAP NEws

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Jan Tomaszewski: uwa
Repeal Review and Ma

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>