Tesco ogłosiło regulamin zwolnień: odprawy uzależnione od stażu pracy i jedna dodatkowa pensja

Zwolnienia grupowe w Tesco obejmą maksymalnie 1 480 osób. Ostatnie umowy o pracę zostaną rozwiązane 31 października. Zwalniani pracownicy dostaną odprawy uzależnione oraz stażu pracy (od 1 do 3 miesięcznego wynagrodzenia) oraz dodatkowo jedną pensję, jeśli umowa zostanie rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.

4 czerwca sieć Tesco ogłosiła regulamin zwolnień grupowych w związku z zamknięciem 4 sklepów i jednego centrum dystrybucyjnego (HM Olsztyn ul. Pstrowskiego 16, HM Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a, HM Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11, HM Starogard Gdański ul. Zblewska 5, Centrum Dystrybucji Tesco w Komornikach ul. Krzysztofa Kolumba 25).

Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi, polegająca na zamknięciu sklepów, zmianie struktur w sklepach formatu CHM na stanowiskach osób sprawujących nadzór nad pracownikami, zmianie struktur w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami, zmianie struktur organizacyjnych w biurze głównym oraz zakończeniu dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek, centrum dystrybucyjnego, biura głównego.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Zwolnienia obejmą maksymalnie 1 480 osób.

Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 25.06. – 31.07.2019 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31.10.2019 roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca w okresie wypowiedzenia zachowuje prawo do udzielenia zaległego oraz należnego urlopu wypoczynkowego. Po udzieleniu urlopu sieć uprawniona jest do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzywając pracownika do pracy. 

W okresie wypowiedzenia, na wniosek pracowników, z którymi dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, Pracodawca udzieli urlopu na poszukiwanie pracy zgodnie z kodeksem pracy

Zachodzi możliwość zmniejszenia zwolnienia grupowego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego stanowiska lub pracy w innym sklepie.

Wszystkim pracownikom, którzy nie podejmą zatrudnienia w innych działach/placówkach handlowych Tesco lub z którymi nie dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składane będą oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy, w wysokości:

– jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;

– dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;

– trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.

Ponadto Tesco przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzeniazasadniczego brutto pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 
– dodatkowe świadczenie określone powyżej dla pracowników zatrudnionych w placówkach pracodawcy: sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz biurach zostanie wypłacone pod warunkiem świadczenia pracy w okresie od 25 czerwca 2019 do dnia rozwiązania umowy z zachowaniem 100% obecności w pracy. 
– 100% obecność w pracy oznacza pracę zgodnie z grafikiem albo planem pracy wliczając: zaplanowany w planie urlopowym urlop wypoczynkowy, opieka na dziecko – 2 dni zgodnie z art. 188 KP, oraz urlop na żądanie zgłoszone na 7 dni wcześniej, oraz czas wolny w związku z transplantacją tkanek, organów, szpiku lub komórek krwiotwórczych. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez Pracodawcę lub udzielenie urlopu wypoczynkowego po zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie obniża poziomu obecności Pracownika w pracy, chyba że na skutek zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub innej nieobecności w okresie od dnia ogłoszenia regulaminu zwolnień grupowych do dnia rozwiązania stosunku pracy, pracownik nie będzie w ogóle świadczył pracy pomiędzy 25 czerwca 2019 a dniem rozwiązania umowy. 
– 100% obecność w pracy wykluczają: nieobecności nieplanowane takie jak: zwolnienia lekarskie, zwolnienia lekarskie – opieka na dziecko, zwolnienia lekarskie – opieka nad członkiem rodziny, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna bądź płatna, dzień wolny w celu oddania krwi. 
– każdy pracownik objęty procesem zwolnień grupowych który nabędzie prawo do świadczenia jubileuszowego od dnia ogłoszenia regulaminu do dnia 31.12.2019, otrzyma świadczenie jubileuszowe zgodnie z przyjętymi u pracodawcy zasadami przyznania świadczenia jubileuszowego. 

Regulamin zwolnień wszedł w życie 25 czerwca.

DlaHandlu.pl>>>

Podziel się:

Rząd przyjął proj
Zbiórka na Studio W
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn