Rząd nie planuje wprowadzenia dalszych środków w celu rozwiązania kryzysu związanego z kosztami życia do października

Ponieważ stoimy w obliczu inflacji nienotowanej od 1984 r., potrzebujemy pilnych działań. Propozycje Sinn Féin właśnie to zapewnią!

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Remembering Martin McGuinness

This week, we remembered Martin McGuinness on his 5th anniversary. 

This short video looks back at the life and legacy of a great republican leader, visionary and peacemaker.

We will finish the journey and achieve his goal of a new and united Ireland.

Watch here: https://fb.watch/bY9ffjKB3c/

Ag Cuimhneamh ar Mháirtín Mac Aonghusa

An tseachtain seo, chuimhnigh muid ar Mháirtín Mac Aonghusa agus é 5 bliana ar shlí na fírinne. 

Sa ghearrfhíseán seo amharcaimid siar ar shaol agus ar oidhreacht ceannaire poblachtánach den scoth, fiseach agus eadránaí.

Tabharfaidh muid a thuras go ceann scríbe agus bainfidh muid Éire nua agus aontaithe amach.

Amharc air anseo: https://fb.watch/bY9ffjKB3c/

First 2022 edition of An Phoblacht Magazine is out now

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get it here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

Did you know you can get a €5 discount on an annual subscription to An Phoblacht if you take it when you renew your Sinn Féin membership.

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil anois

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois

Léigh anseo é: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An bhfuil a fhios agat gur féidir leat lascaine €5 a fháil ar shíntiús bliantúil don Phoblacht má ghlacann tú é nuair a dhéanann tú athnuachan ar bhallraíocht Shinn Féin.

When progressive parties work together we can deliver real change

Speaking as the Assembly rose for the final time ahead of elections in May Sinn Féin Vice President Michelle O’Neill said:

„When progressive parties work together, we can deliver real change.

„We have recently saw progressive laws passing in the Assembly, including paid leave, for bereavement or miscarriage, investment in autism services, support for integrated education and a modern organ donation system.

„And today that good work continues with paid leave for workers who suffer domestic abuse and the scrapping of hospital car parking charges both passing.

„We now have new laws that will positively change lives, and put money in the pockets of workers and families.

„Good government can take our society forward and make a difference. That is the type of government that Sinn Féin will work to deliver.

Watch Michelle here: https://fb.watch/bZqiXzBDrm/

Nuair a oibríonn páirtithe forásacha le chéile is féidir linn fíorathrú a bhaint amach

Agus í ag labhairt agus ag an Tionól don uair dheireanach roimh thoghcháin na Bealtaine, dúirt Leas-Uachtarán Shinn Féin Michelle O’Neill:

„Nuair a oibríonn páirtithe forásacha le chéile is féidir linn fíorathrú a bhaint amach.

„Chonaic muid dlíthe forásacha á gcur fríd sa Tionól le déanaí, lena n-áirítear saoire le pá, méala nó breith anabaí, infheistíocht i seirbhísí uathachais, tacaíocht d’oideachas imeasctha agus córas deonaithe orgán nua-aimseartha.

„Agus leanann an dea-obair sin ar aghaidh inniu le saoire le pá d’oibrithe atá ag fulaingt mí-úsáide sa bhaile agus deireadh curtha le táillí páirceála ospidéil

„Tá dlíthe nua againn anois a athróidh saolta go dearfach, agus a chuirfidh airgead i bpócaí oibrithe agus teaghlaigh.

„Is féidir le rialtas maith ár sochaí a thabhairt chun cinn agus difríocht a dhéanamh. Sin an cineál rialtais a oibreoidh Sinn Féin lena chur ar fáil.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/bZqiXzBDrm/

Government has no plan to introduce further measures to tackle cost of living crisis until October

Fianna Fáil’s Michael McGrath this week confirmed that his party and Fine Gael 'are at one’ with NO PLAN to introduce further measures to tackle the cost of living crisis until October. As we face levels inflation not seen since 1984, we need urgent action. Sinn Féin’s proposals would deliver just that!

Watch Mary Lou addressing this with the Government this week: https://fb.watch/bY8jEapTzl/

Níl aon phlean ag an Rialtas bearta breise a thabhairt isteach chun dul i ngleic le géarchéim chostais mhaireachtála go dtí mí Dheireadh Fómhair

Dheimhnigh Michael McGrath ó Fhianna Fáil an tseachtain seo go bhfuil a pháirtí agus Fine Gael 'ar aon intinn’ GAN AON PHLEAN chun bearta breise a thabhairt isteach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim chostais mhaireachtála go dtí mí Dheireadh Fómhair. Agus muid ag amharc ar leibhéil bhoilscithe nach bhfacthas ó 1984 i leith, teastaíonn beart práinneach uainn. Dhéanfaí sin ach moltaí Shinn Féin a chur i bhfeidhm!

Féach ar Mary Lou ag ardú ag tabhairt faoi seo leis an Rialtas an tseachtain seo: https://fb.watch/bY8jEapTzl/

Government votes down Sinn Féin motion to reduce home energy costs for struggling households

Sinn Féin used its Private Members’ Time in the Dáil this week to bring forward a motion to reduce home energy costs for struggling households.  The Government parties disgracefully voted this motion down.

Watch a section of the debate here: https://fb.watch/bY8ukqv2fY/

Vótálann an Rialtas in aghaidh rún Shinn Féin chun costais fuinnimh tí a laghdú do theaghlaigh atá ag streachailt

D’úsáid Sinn Féin Seal Príobháideach na gComhaltaí chun rún a chur chun tosaigh chun costais fuinnimh tí a laghdú do theaghlaigh atá ag streachailt.  Ba náireach gur vótáil an Rialtas in aghaidh an rúin seo.

Amharc ar chuid den phlé anseo: https://fb.watch/bY8ukqv2fY/

British Government must take action to cut household bills

Finance Minister Conor Murphy MLA told the British government this week to take action to cut household bills and put money in people’s pockets as the cost of heating homes and filling cars continues to rise.

Watch Conor here: https://fb.watch/bY8EV1w5rA/

Caithfidh Rialtas na Breataine beart a dhéanamh chun billí tí a laghdú

Dúirt an tAire Airgeadais Conor Murphy MLA le rialtas na Breataine an tseachtain seo beart a dhéanamh chun billí tí a laghdú agus airgead a chur i bpócaí daoine de réir mar a leanann an costas a bhaineann le tithe a théamh agus le gluaisteáin a líonadh ag ardú.

Amharc ar Conor anseo: https://fb.watch/bY8EV1w5rA/

Sinn Féin publishes Menopause policy document

This week Sinn Féin published our Menopause policy document, which seeks to capture the real voices of women and their experience of how menopause has affected them.

It is clear that we need to do much more to support women during this time.

Read the document here:

https://www.sinnfein.ie/files/2022/Womens_Voices_in_Menopause_(32C)_-_Health_and_Social_Welfare_-_Womens_Health_-_Policy_Document_-_22-03-20221.pdf

Watch a short clip from the launch here: https://fb.watch/bY96TIM5-K/

Foilsíonn Sinn Féin doiciméad polasaí faoin meanapás

An tseachtain seo d’fhoilsigh Sinn Féin ár ndoiciméad polasaí faoin meanapás, a fhéachann le fíorghuth na mban agus an dóigh a ndeachaigh an meanapás i bhfeidhm orthu.

Is léir go gcaithfimid i bhfad níos mó a dhéanamh chun tacú le mná le linn an ama seo.

Léigh an cháipéis anseo:

https://www.sinnfein.ie/files/2022/Womens_Voices_in_Menopause_(32C)_-_Health_and_Social_Welfare_-_Womens_Health_-_Policy_Document_-_22-03-20221.pdf

Amharc ar ghearrthóg anseo: https://fb.watch/bY96TIM5-K/

Hunger for change has intensified since last election

Speaking on The Irish Times Podcast this week Pearse Doherty said the hunger for change has intensified since the Election.

He said Sinn Féin is full of ambition and we want to implement our policies to benefit the Irish people and that’s why we are standing more candidates and fine tuning our policies for that big debate that is coming.

Listen to Pearse here: https://fb.watch/bY9_V7seAI/

Tá an cíocras ar son athraithe tar éis dul i dtreise ón toghchán seo caite

 Ag labhairt dó ar Podchraoladh The Irish Times an tseachtain seo dúirt Pearse Doherty go bhfuil an cíocrfas ar son athraithe tar éis dul i dtreise ó bhí an Toghchán ann.

Dúirt sé go bhfuil Sinn Féin lán d’uaillmhian agus go bhfuil muid ag iarraidh ár bpolasaithe a chur i bhfeidhm ar mhaithe le muintir na hÉireann agus sin an fáth go bhfuil muid ag seasamh níos mó iarrthóirí agus ag leasú ár bpolasaithe do mion don díospóireacht mhór sin atá le teacht.

Éist le Piaras anseo: https://fb.watch/bY9_V7seAI/

Sinn Féin’s politics is the politics of common sense

Speaking from the United States last week Mary Lou McDonald said Sinn Féin’s politics is the Politics of Common Sense.

We are saying that in a modern, affluent society citizens have the right to expect that the basics for a good and decent life are met for you, your family and the community in which you live.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/bYaf20AVWT/

Is ionann polaitíocht Shinn Féin agus polaitíocht na céille

Agus í ag labhairt ó Nua-Eabhrac an tseachtain seo caite dúirt Mary Lou McDonald gurb ionann polaitíocht Shinn Féin agus polaitíocht na céille.

Táimid ag rá go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh i sochaí nua-aimseartha shaibhir a bheith ag súil go gcomhlíontar na bunghnéithe le haghaidh saol maith agus réasúnta duit féin, do do theaghlach agus don phobal ina gcónaíonn tú.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/bYaf20AVWT/

Government blocks Sinn Féin legislation to cap moneylenders’ interest rates

The Government continues to block Pearse Doherty’s Bill that would cap the interest that moneylenders can charge and protect borrowers, instead bringing their own Bill that won’t even scratch the surface.

Watch Pearse challenging Fianna Fáil’s Seán Fleming at Committee here: https://fb.watch/bY9J5lZY7B/

Cuireann an Rialtas bac ar reachtaíocht Shinn Féin chun teorainn a chur le rátaí úis iasachtóirí airgid

Tá an Rialtas go fóill ag cur bac ar Bhille Pearse Doherty a chuirfeadh teorainn ar an ús is féidir le hiasachtóirí airgid a ghearradh agus a chosaint ar iasachtaithe, ina ionad sin a Bhille féin a thabhairt nach mbeidh cóngarach dó seo fiú.

Féach ar Pearse ag tabhairt dúshlán Seán Fleming ó Fhianna Fáil ag an gCoiste anseo: https://fb.watch/bY9J5lZY7B/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська