Rimini Street India uzyskuje certyfikat przyznawany przez Great Place to Work®

Certyfikat jest wyrazem uznania dla doskonałości firmy w budowaniu kultury opartej na dużym zaufaniu i wysokiej wydajności wszystkich pracowników.

Business Wire/Rimini Street, Inc.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)— Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dziś, że Rimini Street India Operations Private Ltd. uzyskała certyfikat Great Place to Work-CertifiedTM. Certyfikat przyznany w oparciu o zweryfikowane opinie pracowników, zebrane za pomocą rygorystycznych metod Great Place to Work, potwierdza fakt, iż 94% pracowników uważa, że Rimini Street India wyróżnia się pod względem tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wysokim poziomie zaufania i kształtowaniu pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005829/en/

W ramach procesu oceny pracownicy Rimini Street India wzięli udział w badaniu Trust Index© przeprowadzonym przez Great Place to Work w celu przeanalizowania ogólnej kultury organizacji i poziomu zaangażowania pracowników. Ponadto w ramach Culture Audit© przedstawiono najlepsze praktyki Rimini Street w zakresie zaangażowania pracowników w całym cyklu zatrudnienia, które obejmują działania wdrożeniowe i programy wzajemnej pomocy koleżeńskiej, mające na celu zaangażowanie nowych pracowników, jak również dostępne szkolenia i certyfikaty oraz formalny program rozwoju kariery promujący możliwości rozwoju zawodowego. Dodatkowe programy służące budowaniu zaangażowania pracowników obejmują programy z zakresu wellness, takie jak obozy zdrowotne, warsztaty jogi i fitness, coroczne imprezy sportowe, zajęcia grupowe oraz regularne ankiety pracownicze mające na celu nawiązanie kontaktów i zebranie informacji zwrotnych. Pracownicy wysoko ocenili Rimini Street w pięciu kluczowych obszarach zaangażowania, takich jak wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma i koleżeństwo.

Instytut Great Place to Work® w Indiach dokonuje oceny i wyróżnia firmy zapewniające najlepsze w swojej klasie miejsca pracy i kulturę organizacyjną. Certyfikat przyznany Rimini Street podkreśla wysiłki podejmowane przez firmę na rzecz budowania kultury pracy poprzez angażowanie i wzmacnianie doświadczeń pracowników oraz promowanie wartości, takich jak wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma i koleżeństwo.

Oddziały Rimini Street India w Bengaluru, Hyderabad i innych miastach na terenie Indii zatrudniają obecnie ponad 400 specjalistów z dziedziny finansów, zasobów ludzkich, prawa, technologii informacyjnej, bezpieczeństwa globalnego, marketingu, operacji sprzedażowych, wdrażania klientów, tworzenia oprogramowania, systemów jakości, innowacji technologicznych, sztucznej inteligencji, operacji globalnych i usług wsparcia. Zespół Rimini Street India wnosi znaczący wkład w globalny rozwój firmy, notując niezrównany średni poziom zadowolenia klientów równy 4,9/5,0 (gdzie 5,0 oznacza „doskonały”).

„Certyfikat Great Place to Work-Certified™ jest dla nas wyrazem uznania wśród naszych pracowników, którzy doceniają starania podejmowane przez Rimini Street na rzecz tworzenia środowiska pracy opartego na integracji, zaangażowaniu i wsparciu ‒ powiedział Raju Gadiraju, dyrektor zarządzający Rimini Street India Operations Private Ltd. – O wysokiej jakości miejsc pracy w Rimini Street stanowią nie tylko programy, które realizujemy, ale również to, że nasi pracownicy są głęboko zaangażowani w tworzenie przyjaznego i otwartego środowiska pracy. To wszystko sprawia, że Rimini Street jest dla specjalistów z naszej branży pracodawcą z wyboru. Pomaga nam to również stworzyć zadowolony i bardziej wyważony zespół, który pracuje na doskonałe wyniki biznesowe i umożliwia realizację zmian korzystnych dla naszych klientów i społeczności, w obrębie których żyjemy i pracujemy”.

Instytut Great Place to Work® jest niezwykle cenioną organizacją międzynarodową posiadającą platformę gromadzącą doświadczenia pracownicze, która służy ocenie i identyfikacji firm stosujących najlepsze praktyki i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej. Każdego roku ponad 10 000 organizacji z ponad 60 krajów współpracuje z Instytutem Great Place to Work w ramach oceny, benchmarkingu i planowania działań na rzecz poprawy kultury organizacyjnej. Stosowana przez Instytut metodologia jest uznawana za rygorystyczną, obiektywną i stanowiącą „złoty standard”, jeśli chodzi o definiowanie wysokiej jakości miejsc pracy w biznesie, środowisku akademickim i organizacjach rządowych.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na osiąganie znacznych oszczędności kosztów, uwalnianie zasobów na potrzeby wprowadzania innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i różnorodnych branż oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę usług wsparcia i oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebookoraz LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące naszych oczekiwań w kwestii przyszłych zdarzeń, przyszłych możliwości, ekspansji na rynkach globalnych, innych inicjatyw rozwojowych i naszych przyszłych inwestycji w takie inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania ekonomicznych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz działania podejmowane przez organy rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której Rimini Street prowadzi działalność; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych Rimini Street i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych Rimini Street serii A pozostających w obrocie; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz naszą zdolność do wyeliminowania zidentyfikowanych istotnych słabości w ramach kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do księgowego ujęcia naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych przez Rimini Street produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Kwartalnym Sprawozdaniu Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Roczne Sprawozdania Rimini Street składane na formularzu 10-K, Kwartalne Sprawozdania składane na formularzu 10-Q, Bieżące Sprawozdania składane na formularzy 8-K i inne sprawozdania przedkładane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy Rimini Street dotyczące przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

©2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stroniebusinesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005829/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Polska-IE: Udostępnij
Tadeusz Drozda: Myś
Poland's PGNiG not i
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian