Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing: Donikąd, czyli do Sejmu

Oddolna forma kierowania państwem jest zawarta w Konstytucji RP – dokładnie art. 4. ust. 1 tego artykułu wskazuje wyraźnie, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”.

Natomiast ust. 2 odnosi się także do bezpośredniego charakteru procesu decyzyjnego w Polsce: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Słowo „bezpośrednio” ma tutaj ogromne znacznie, oznacza bowiem współudział w wykonywaniu władzy przez społeczeństwo obywatelskie, w domyśle chodzi o formę referendum i inicjatywy obywatelskiej. Referendum, które stanowiłoby wyraz woli społeczeństwa i inicjatywę obywatelską, która powinna posiadać charakter innowacyjny i kreujący. A więc chodzi tu o narzędzia oddolno-demokratyczne, umożliwiające obywatelom skuteczne przeforsowanie ważnych społecznych kwestii i podjęcie efektywnej decyzji w głosowaniu ogólnokrajowym. Art. 4 jest szansą i podstawą do włączenia obywateli do procesu decyzyjnego państwa i to nie symbolicznie i pomocniczo lecz efektywnie i funkcjonalnie.

Należy dodać, ze aktualna Konstytucja RP (z 1997 r.) zawiera zapis na temat ogólnokrajowego referendum, a więc namiastki demokracji oddolnej w Polsce. Chodzi mi dokładnie o artykuł 125, który umożliwia przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa polskiego. W domyśle zakładam, że art. 125 opiera się na wymienionym uprzednio art. 4 tejże konstytucji.

Aby umożliwić suwerenowi czyli społeczeństwu polskiemu efektywny udział w sprawowaniu władzy, należałoby zmienić art. 125 aktualnej konstytucji, który – mówiąc otwarcie – w obecnej formie nie spełnia norm demokracji bezpośredniej i nie „oddaje” kompetencji władczych społeczeństwu. Podobnie art. 118 dotyczący inicjatywy ustawodawczej nie spełnia w aktualnej formie norm demokracji oddolnej.

Obydwa zapisy prowadzą polską demokrację oddolną donikąd, albo – aby to trafniej określić – do Sejmu, gdzie wszelkim porywom oddolno-demokratycznym można perfekcyjnie „ukręcić głowę”.

Profesor Mirosław Matyja

Polska-IE: Udostępnij...
Lawiny błotne w Lei
PONAD 100 TYSIĘCY L
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish