PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W IRLANDII. Część 3

PRAWO POBYTOWE.

Od 1 maja 2004 r., gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, a Irlandia otworzyła swój rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich, Polacy na terytorium Republiki Irlandii nie muszą rejestrować swojego pobytu, nawet dłuższego niż 3 miesiące, starać się o wizy, czy pozwolenie na pracę. Są zatem traktowani na równi z Irlandczykami oraz z innymi obywatelami państw UE. Oznacza to, że obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Republiki Irlandii na nieokreślony czas bez specjalnych pozwoleń. Łączy się to jednak również z tym, iż nie ma rejestrów Polaków przebywających w tym kraju. W Irlandii nie ma także obowiązku meldunkowego.

3.1. Warunki stałego pobytu. Pobyt stały świadczy o bliskim związku z Irlandią. Udowodnienie faktu stałego pobytu w znacznej mierze zależy od okoliczności. Osoby, które mieszkały w Irlandii przez całe życie, nie powinny mieć trudności z udowodnieniem, że spełniają warunki wskazujące na pobyt stały. Termin pobyt stały nie został zdefiniowany ani w prawie irlandzkim, ani w prawie UE. Jednak w prawie irlandzkim i europejskim ustanowiono pięć poniżej wymienionych warunków, które sprawdza się w celu ustalenia, czy dana osoba mieszka na stałe w Irlandii:

1. Długość i ciągłość pobytu w Irlandii lub w innym danym kraju (upływ nieprzerwanego pięcioletniego okresu legalnego pobytu).

2. Długość i przyczyna nieobecności w Irlandii.

3. Charakter i model zatrudnienia.

4. Główny ośrodek zainteresowań wnioskodawcy.

Przyszłe zamiary wnioskodawcy, jak wynikają z całokształtu okoliczności. O tym, czy dana osoba spełnia wymóg stałego pobytu, decydują wyznaczeni ustawowo urzędnicy Zarządu Funduszu Zdrowia (Health Service Executive – HSE). Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do niezależnego Biura ds. Odwołań w sprawach Świadczeń Społecznych (Social Welfare Appeals Office).

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W IRLANDII Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie

Podziel się:

Government needs to
Temperaturowe eldora
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn