26 August, 2019

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel wydane w imieniu UE z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie

W tym roku, wraz z Międzynarodowym Dniem Ludności Tubylczej na Świecie, obchodzimy również Międzynarodowy Rok Języków Tubylczych, świętując wkład ludności tubylczej w różnorodność językową świata.

Język jest najbardziej bezpośrednim wyrazem kultury i daje każdemu z nas poczucie tożsamości i przynależności. Z 7000 języków używanych na świecie 5000 to języki tubylcze, które jednocześnie stanowią większość wśród 2680 języków zagrożonych wymarciem. Jest to jeden z bezpośrednich skutków stałego naruszania przysługujących ludności tubylczej praw do tradycyjnie przez nią użytkowanych ziem, terytoriów i zasobów oraz prawa do samostanowienia, które to prawa potwierdzono w oenzetowskiej Deklaracji praw ludów tubylczych. Ludność tubylcza jest również w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięta ubóstwem, skutkami zmiany klimatu i przemocą, w tym przemocą ze względu na płeć. W obliczu tej alarmującej rzeczywistości UE podtrzymuje swoje silne zaangażowanie w promowanie języków i kultur tubylczych i w prowadzenie walki o ich zachowanie.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że UE szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową; jednocześnie karta zakazuje dyskryminacji ze względu na język. Z tego powodu UE podkreśla, że każde dziecko pochodzenia tubylczego ma prawo do uczenia się i używania swojego języka oraz poznawania i kultywowania swojej kultury.

W ramach swoich działań zewnętrznych UE wspiera prawa ludności tubylczej do rewitalizacji i rozwijania jej języków, tradycji ustnych i literatury, a także do przekazywania ich następnym pokoleniom. Propagujemy wielojęzyczną edukację opierającą się na języku ojczystym oraz rewitalizację języków tubylczych, na przykład w Namibii, w której Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka przyczynia się do rewitalizacji języków tubylczych zagrożonych wymarciem, czy w Bangladeszu, w regionie Gór Czatgańskich, gdzie pomogliśmy opracować wielojęzyczny program edukacyjny w siedmiu różnych językach plemiennych jako językach ojczystych – na działania te przeznaczono część z 500 mln EUR, które UE co roku inwestuje w programy edukacyjne realizowane w około 60 krajach na całym świecie.

UE będzie kontynuować pracę z różnymi partnerami, organizacjami międzynarodowymi, rządami, i, przede wszystkim, bezpośrednio z ludnością tubylczą, aby chronić na całym świecie języki tubylcze i prawa podstawowe przysługujące ludności tubylczej.

Rada Unii Europejskiej

Podziel się:

Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn