Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową (21 marca 2020)

W Europie i na całym świecie uwaga wszystkich koncentruje się na działaniach mających na celu powstrzymanie epidemii Covid-19 i łagodzenie skutków tego kryzysu. Unia Europejska działa na wszystkich frontach, by wesprzeć te wysiłki. Najnowsze informacje można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej. Korzystamy z tej okazji, by podziękować wszystkim, którzy niestrudzenie pracują na rzecz opanowania pandemii i zapewniają opiekę osobom znajdującym się w potrzebie gdziekolwiek na świecie.

21 marca 2020 r., w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową, Unia Europejska potwierdza swoje niesłabnące zaangażowanie na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi innymi formami nietolerancji. Nie tylko w tym dniu, ale codziennie.

Ataki, do których dochodzi w Unii Europejskiej i poza nią, pokazują, że musimy stale intensyfikować wysiłki i działania, aby zapobiegać przestępstwom z nienawiści, rasizmowi, dyskryminacji, ksenofobii i powiązanej z tymi zjawiskami nietolerancji. UE jest zdecydowana raz na zawsze położyć kres tym przestępstwom. Dyskryminacja rasowa jest sprzeczna z wartościami i zasadami Unii Europejskiej: powszechnymi prawami człowieka i podstawowymi wolnościami. Nigdy nie będzie tolerowana.

UE podejmuje energiczne działania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji rasowej lub etnicznej we wszystkich przejawach. Jesteśmy zdecydowani walczyć z wypowiedziami rasistowskimi i ksenofobicznymi w internecie i poza nim. Zwiększamy nasze wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych władz i innych partnerów, także poprzez zapewnianie finansowania. W dalszym ciągu ułatwiamy też wymianę najlepszych praktyk za pośrednictwem specjalnych platform, takich jak Unijna Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zwalczania Rasizmu, Ksenofobii i Innych Form Nietolerancji.

Wzajemna tolerancja i zrozumienie między społecznościami nigdy nie były bardziej potrzebne. W dalszym ciągu będziemy zwracać baczną uwagę na obawy osób, których dyskryminacja dotyczy w szczególnym stopniu, w tym członków społeczności romskiej, żydowskiej i muzułmańskiej.

Poza Unią Europejską nadal będziemy wspierać tych, którzy dążą do wyeliminowania dyskryminacji na tle rasowym na całym świecie, m.in. będziemy zapewniać finansowanie specjalnych projektów. Przykładowo: dzięki naszym działaniom dzieci i młodzież należące do mniejszości etnicznych w Wietnamie będą mogły używać przestrzeni cyfrowej, by lepiej rozumieć i wykorzystywać swoje prawa. Nagłaśniamy zbiorowe apele i wyrazy niepokoju Nepalczyków uwolnionych z systemu haliya, by podjąć walkę przeciwko wszelkim formom pracy niewolniczej. Dajemy ludności romskiej większe możliwości działania poprzez poprawę ich dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Walczymy z przestępstwami z nienawiści w mieszanych miastach o niejednolitej strukturze żydowsko-arabskiej. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną i psychospołeczną dla społeczności marginalizowanych.

Dążąc do wyeliminowania dyskryminacji w UE i poza nią, będziemy dalej współpracować z krajami partnerskimi, społeczeństwem obywatelskim, obrońcami praw człowieka i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Europy i inne organizacje regionalne na całym świecie oraz ONZ. Unia Europejska będzie nadal walczyć o globalne wyeliminowanie dyskryminacji rasowej. O to, by wszyscy ludzie byli wolni i równi pod względem godności i praw, zgodnie z zapisami Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Rada Europejska

Polska-IE
Poland declares ‘s
Prezydent Higgins os
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish