Oświadczenie wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat praw człowieka w czasach pandemii Covid-19

Pandemia Covid-19 dotyka każde państwo i region świata i każdy wymiar naszego życia. Przypomniała nam, jak bardzo wszyscy jesteśmy połączeni. Nikt nie będzie w żadnym kraju bezpieczny, dopóki pandemia będzie zbierać żniwo w różnych częściach świata. Poszanowanie praw człowieka musi pozostać osią walki z pandemią i wysiłków na rzecz globalnej odbudowy.

Pandemia i jej skutki społeczno-gospodarcze nieproporcjonalnie silnie odbijają się na prawach kobiet, dzieci i osób starszych – a także na wszystkich osobach w trudnej sytuacji, w tym uchodźcach, migrantach, osobach wewnętrznie przesiedlonych – i pogłębiają wcześniejsze nierówności. W działaniach antypandemicznych należy uwzględnić potrzeby osób najbardziej zagrożonych marginalizacją, stygmatyzacją, ksenofobią, rasizmem i innymi formami dyskryminacji. W warunkach zakazu wychodzenia na zewnątrz szczególnie ważne jest, by zapobiegać wszelkim formom przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym i chronić przed nimi – także poprzez odpowiednie mechanizmy dochodzenia praw – oraz zapewniać nieprzerwany dostęp do podstawowych usług zdrowotnych. Wszystkie środki i działania antypandemiczne powinny być inkluzywne i uwzględniać aspekt płci oraz gwarantować kobietom pełne, skuteczne uczestnictwo w procesie decyzyjnym na wszystkich etapach walki z pandemią i odbudowy. Uwagi wymaga też przemożny wpływ kryzysu na prawa gospodarcze i społeczne.

Unia Europejska stanowczo stwierdza, że należy szczególnie pamiętać o rosnącym wpływie pandemii na wszystkie prawa człowieka, demokrację i praworządność. Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka pozwala państwom na to, by w sytuacji kryzysowej ograniczyć niektóre prawa człowieka, o ile ograniczenia te są niezbędne, proporcjonalne, tymczasowe i niedyskryminujące. Pandemia Covid-19 nie powinna służyć za pretekst do zawężania przestrzeni demokratycznej i obywatelskiej, do mniejszego przestrzegania praworządności i zobowiązań międzynarodowych, czy też do ograniczania wolności wypowiedzi, wolności prasy oraz dostępu do informacji w internecie i poza nim. Środki antypandemiczne nie powinny służyć do krępowania działań obrońców praw człowieka ani pracy dziennikarzy, pracowników medialnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Technologie cyfrowe, które mogą być pomocne w opanowywaniu pandemii, należy wykorzystywać z pełnym poszanowaniem praw człowieka, w tym prawa do prywatności.

Ochrona prawa każdej osoby do jak najwyższych możliwych standardów zdrowotnych wymaga dostępu do wiarygodnych informacji. Ludzie muszą mieć poczucie sprawczości w ochronie własnego zdrowia i zdrowia innych. Informacje błędne lub fałszywe mogą zagrażać życiu. Dlatego istotne jest, by zdecydowanie przeciwdziałać dezinformacji poprzez przejrzystą, szybką i rzetelną komunikację, a tym samym zwiększać odporność kryzysową społeczeństw.

Unia Europejska uznaje, że dziś rola społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka jest większa niż kiedykolwiek, jeśli chodzi o propagowanie solidarności, wspieranie osób najbardziej potrzebujących oraz bronienie praw człowieka, podstawowych wolności i przestrzeni demokratycznej oraz promowanie rozliczalności.

To czas na solidarność i globalną współpracę w postaci multilateralnych starań. Unia Europejska potwierdza, że chce przyczyniać się do globalnej reakcji na pandemię. Będzie promować koordynację we wszystkich multilateralnych gremiach, m.in. na forum ONZ, WHO, Rady Europy, OBWE i innych organizacji regionalnych. Także działania podejmowane na szczeblu krajowym są niezmiernie ważne.

Unia Europejska popiera ważną rolę systemu oenzetowskiego w mobilizowaniu i koordynowaniu globalnej reakcji na pandemię – reakcji uwzględniającej przede wszystkim prawa człowieka. Zdecydowanie popieramy apele sekretarza generalnego ONZ o natychmiastowe globalne zawieszenie broni i o zaprzestanie przemocy płciowej oraz prace wysokiej komisarz ds. praw człowieka i działania jej biura.

Unia Europejska przypomina, że wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne, wzajemnie zależne i wzajemnie powiązane. Nie można o tym zapominać w obecnych czasach globalnego kryzysu. Zobowiązujemy się dopilnować, by nasza reakcja odpowiadała standardom niedyskryminacyjnego poszanowania godności wszystkich osób i ich praw człowieka, i apelujemy do wszystkich rządów na całym świecie o takie samo podejście. Nikt nie powinien zostać pominięty, żadne prawo człowieka zignorowane.

Rada Unii Europejskiej

Polska-IE: Udostępnij...
Lina: Written By Ste
Koniec maseczkowego
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish