Oświadczenie Sinn Féin przedłożone grupie roboczej ds. wad mieszkaniowych

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa Eoin Ó Broin złożył oświadczenie do Grupy Roboczej ds. Wad Mieszkaniowych. 

Zgłoszenie wzywa do 100% zadośćuczynienia dla właścicieli domów dotkniętych wadami ukrytymi, w tym wadami przeciwpożarowymi lub spowodowanych wnikaniem wody.

 Teachta Dála (poseł) Ó Broin powiedział:

– Rozumiem, że Grupa Robocza ds. Wad Mieszkaniowych obecnie finalizuje swój raport przed majowym przekazaniem go ministrowi. We wniosku Sinn Féin do grupy roboczej przedstawiłem propozycje Sinn Féin dotyczące tego, co powinno znaleźć się w raporcie końcowym. Niektóre z kluczowych środków zostały podsumowane poniżej i są omówione bardziej szczegółowo w naszym zgłoszeniu. Wszelkie zalecenia grupy roboczej muszą obejmować 100% zadośćuczynienia dla właścicieli domów dotkniętych ukrytymi wadami, w tym wadami bezpieczeństwa pożarowego lub wnikaniem wody. Schemat zadośćuczynienia musi być przewidziany w budżecie na 2023 r. i otwarty na wnioski od początku tego roku. To zadośćuczynienie musi obowiązywać z mocą wsteczną. Musi być również przyznane właścicielom domów, którzy pokryli już pełne koszty remediacji lub są w trakcie opłacania prac remediacyjnych. Wszystkie wadliwe domy muszą być traktowane jednakowo. Dotyczy to mieszkań, bliźniaków i domów w róznych schematach. Każdy program zadośćuczynienia musi również obejmować prywatnych właścicieli domów i właścicieli lokali socjalnych, w tym zatwierdzone organy mieszkaniowe (AHB) i władze lokalne. Jest tutaj okazja, aby zrobić to, co właściwe dla właścicieli domów z wadami. Rząd powinien dopilnować, aby każdy ustanowiony program zadośćuczynienia był jak najbardziej inkluzywny i był gotowy do uruchomienia na początku przyszłego roku.

Zgłoszenie do Grupy Roboczej ds. Wad Mieszkaniowych

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa, samorządu lokalnego i dziedzictwa

Niemal w każdym powiecie w całym stanie są właściciele mieszkań, bliźniaków i domów mieszkających w nieruchomościach o znacznym stopniu ochrony przeciwpożarowej i wadach konstrukcyjnych. Ludzie, którzy kupili swoje domy w dobrej wierze, ponoszą teraz odpowiedzialność za koszty rekultywacji spowodowane złymi praktykami budowlanymi i niewielkim lub żadnym nadzorem rządowym. Każdy program, który wyłoni się z obrad grupy roboczej, musi być poparty zaleceniami raportu Wspólnego Komitetu ds. Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu Oireachtas.

Pięć kluczowych postanowień zawartych w raporcie, dotyczących tego, co powinno stanowić system zadośćuczynienia, zostało wyróżnionych poniżej i pochodzi ze strony 15 raportu.

Zajęcie się dziedzictwem złego budownictwa i złych przepisów

 1. Rząd powinien ustanowić system zadośćuczynienia, aby pomóc właścicielom domów z ukrytymi wadami
 2. Misją programu zadośćuczynienia powinno być: „Zwykli właściciele, którzy dokonali zakupu w dobrej wierze, nie powinni ponosić odpowiedzialności za koszty naprawy spowodowane niekompetencją, zaniedbaniem lub umyślną niezgodnością innych działań”
 3. Program zadośćuczynienia powinien zapewniać usługi informacyjne i doradcze dla osób dotkniętych niezgodnością i uchybieniem regulacyjnym
 4. Program zadośćuczynienia powinien przeanalizować szereg możliwych mechanizmów finansowania pomocy właścicielom dotkniętym niezgodnością sprzed 2014 r., w tym: – opłata finansowana z opłat branżowych zrównana z finansowaniem rządowym – umożliwienie właścicielom domów odpisania kosztów prac naprawczych w stosunku do – ich zobowiązań podatkowych – program nieoprocentowanej pożyczki, aby pomóc właścicielom domów sfinansować koszty – prace naprawcze
 5. Programowi zadośćuczynienia powinien towarzyszyć program oceny ryzyka pożaru w oparciu o metodologię zaprojektowaną w celu oceny tych zmian w czasie boomu, które uważane są za potencjalnie zagrożone ukryciem defektów ukrytych.

Niniejsze zgłoszenie Sinn Féin do Grupy Roboczej ds. Wad w Mieszkalnictwie rozwinie te kluczowe punkty i nakreśli środki, które naszym zdaniem powinny stanowić istotną część końcowego raportu grupy roboczej. 

Rekomendacje Sinn Féin:

Program naprawy ukrytych wad

 1. Należy ustanowić program usuwania wad ukrytych, aby pomóc właścicielom domów i właścicielom mieszkań w opłaceniu prac naprawczych w ich domach, jak opisano w raporcie Safe as Houses, przed budżetem 2023 roku.
 2. Tam, gdzie budowniczy/deweloperzy nadal prowadzą handel, pierwotny deweloper powinien zapłacić za prace naprawcze. Jednak w przypadkach, w których deweloper zbankrutował lub nie prowadzi już działalności handlowej, program będzie zarządzał funduszem dla właścicieli, który zostanie opłacony z opłaty nałożonej na branżę budowlaną i zostanie wyrównany w przeliczeniu na euro przez Skarb Państwa.
 3. Wszelkie koszty związane z finansowaniem programu zadośćuczynienia powinny być pokrywane z funduszy skarbowych, które powinny być uzupełniane roczną składką z sektora budowlanego i wydobywczego oraz sektora ubezpieczeń innych niż na życie.
 4. Właściciele domów dotkniętych ukrytymi wadami, w tym wadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub wnikaniem wody, muszą otrzymać 100% zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie musi obowiązywać z mocą wsteczną. Należy je również zapewnić właścicielom domów, którzy pokryli już pełne koszty remediacji lub są w trakcie opłacania prac remediacyjnych.
 5. Zalecenia Grupy Roboczej muszą zapewnić równe traktowanie wszystkich wadliwych domów. Dotyczy to mieszkań, bliźniaków i domów w innych schematach. 
 6. Każdy program zadośćuczynienia musi również obejmować prywatnych właścicieli domów i właścicieli lokali socjalnych, w tym zatwierdzone organy mieszkaniowe (AHB) i władze lokalne. W tym celu Agencja Mieszkaniowa powinna nawiązać współpracę z właścicielami mieszkań socjalnych w celu ustalenia zakresu i kosztów naprawy tych wad oraz rozpocząć wieloletni program finansowania, począwszy od 2023 r.
 7. Istniejąca ulga kapitałowa dostępna dla prywatnych właścicieli w celu odpisania kosztów kapitałowych rekultywacji na poczet ich przyszłych zobowiązań podatkowych w okresie czterech lat.
 8. System dochodzenia roszczeń powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby pomagać OMK w dostępie do funduszy w imieniu indywidualnych właścicieli.
 9. Każdy program zadośćuczynienia powinien również obejmować usługi informacyjne i doradcze dla właścicieli domów. Stronom sporu zaoferowana zostanie mediacja, aby sprawdzić, czy można znaleźć rozwiązanie między deweloperem/budowniczym a właścicielem domu do wynajęcia. Jeżeli mediacja nie jest opcją, system wyda prawnie wiążące orzeczenia w sprawach. 
 10. Program powinien również rozpocząć program oceny ryzyka ukrytych wad, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wnikania wody oraz powiązanych wad konstrukcyjnych, a także przeprowadzi przegląd istniejących sankcji dla deweloperów/budowlanych, którzy naruszają normy budowlane i przeciwpożarowe.

Wdrożenie Raportu Safe as Houses – Ochrona przed przyszłymi wadami

Praca tej grupy ekspertów jest również okazją do uczenia się na błędach z przeszłości, w tym braku nadzoru rządowego i złych praktyk budowlanych. W związku z tym, że budownictwo mieszkaniowe ponownie się rozwija, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, konieczne jest wprowadzenie solidnych zmian, które ochronią przyszłych właścicieli domów przed wadami. Raport Safe as Houses zawiera siedem zaleceń w tym zakresie, które zostały podsumowane poniżej. 

 1. Ubezpieczenie od wad ukrytych powinno być wymogiem prawnym, który deweloper/budowniczy musi zapewnić przy sprzedaży wszystkich nowych nieruchomości mieszkalnych 
 2. Przekazywalne gwarancje jakości od deweloperów/budowniczych i osób zaangażowanych w proces budowlany na rzecz pierwszych i kolejnych nabywców powinny być wprowadzone w prawie pierwotnym
 3. Należy wprowadzić nowy okres przedawnienia dwóch lat od wykrycia wady zamiast sześciu lat od nabycia nieruchomości w drodze ustawodawstwa pierwotnego
 4. Należy wprowadzić minimalne obowiązkowe warunki umów, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między prawami dewelopera/budowlanego a prawami nabywcy
 5. Nakazy zachowania poufności wydane właścicielom domów, którzy rozwiązują problemy z ukrytymi wadami z deweloperem/budowniczym, powinny być zakazane
 6. Należy dokonać przeglądu istniejących sankcji i kar dla deweloperów/konstruktorów, którzy naruszają normy budowlane i przeciwpożarowe, oraz wprowadzić odpowiednie reformy poprzez prawo pierwotne, aby zapewnić wyższy poziom odstraszania dla tych, którzy mają skłonność do łamania prawa
 7. Należy wprowadzić zakaz przyznawania przetargów na projekty budowlane finansowane ze środków publicznych, aby zapobiec przyznawaniu takich kontraktów deweloperom/konstruktorom lub powiązanym specjalistom budowlanym, w przypadku których stwierdzono poważne naruszenie norm budowlanych lub przepisów przeciwpożarowych.

 Jest tutaj okazja, aby zrobić to, co właściwe dla właścicieli domów z wadami. Rząd powinien dopilnować, aby każdy ustanowiony system zadośćuczynienia był jak najbardziej inkluzywny, aby żaden nie był wykluczony. Rząd powinien również dopilnować, aby program zadośćuczynienia został przewidziany w budżecie 2023 r. i otwarty na wnioski od początku tego roku. 

Jest tu też okazja, by skandal ukrytych defektów już się nie powtórzył. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w nadchodzących latach, rząd musi zapewnić, że nie będziemy mieć powtórki wad z epoki celtyckiej. Raport Grupy Roboczej musi zawierać ścieżki, dzięki którym zalecenia Raportu Safe as Houses zostaną w pełni wdrożone za życia tego rządu. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Czy w Irlandii pojaw
Zegar tyka, a kończ
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська