Od ofiar do zwycięzców: Jak grupa imigrantek walczy z wykorzystywaniem seksualnym

Nowy ogólnoeuropejski projekt ma na celu zapewnienie kobietom będącym ofiarami handlu ludźmi emocjonalnego i praktycznego wsparcia w odzyskaniu środków do życia po wykorzystywaniu.

Projekt Coalesce, finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji UE, będzie realizowany przez dwa lata za pośrednictwem dziewięciu europejskich organizacji zwalczających handel ludźmi, w tym Rady Imigrantów w Irlandii. Projekt będzie bazował na doświadczeniach byłych ofiar handlu ludźmi, aby ukształtować odpowiednie wsparcie i środki integracyjne dla przyszłych ofiar.

Irlandia była krytykowana zarówno w kraju, jak i za granicą za nieodpowiednią reakcję państwa na zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego – przestępstwa, które nieproporcjonalnie dotyka imigrantek. Od 2017 r. Irlandia wielokrotnie znajdowała się na corocznej liście obserwacyjnej Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi, a także spotykała się z krytyką ze strony ONZ, Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za swoje zaniedbania w walce z handlem ludźmi.

Departament ds. Dzieci i Równouprawnienia ogłosił niedawno utworzenie nowego ośrodka zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi, co potwierdza wyjątkowe wyzwania stojące przed ofiarami. Placówka jest w dużej mierze oparta na wcześniejszych badaniach i projektach współpracy dotyczących wspierania ofiar handlu ludźmi, prowadzonych przez grupy społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, w tym Radę Imigrantów.

Podobnie projekt Coalesce ma na celu wspieranie ofiar handlu ludźmi poprzez zapewnienie wsparcia uwzględniającego płeć, w tym pomocy psychospołecznej, prawnej i ekonomicznej. Projekt będzie zachęcał również do współpracy między krajami oraz opracowywania i wdrażania najlepszych praktyk, aby szybko identyfikować ofiary handlu ludźmi i kierować je do dostępnego wsparcia odpowiedniego dla płci. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu byłych ofiar na etapie badań, mamy nadzieję, że głosy i doświadczenia kobiet będących ofiarami handlu ludźmi zostaną dokładnie odzwierciedlone w praktycznej realizacji wyników projektu.

Ogłaszając szczegóły udziału Irlandii w projekcie Coalesce 3 czerwca 2021 r., Brian Killoran dyrektor generalny Immigrant Council of Ireland, powiedział:

– Wyzysk imigrantek i dziewcząt w branży seksualnej ma miejsce każdego dnia, w każdym hrabstwie w Irlandii. To niebezpieczna i ukryta praktyka, ale dzieje się wokół nas. Wiemy, że istnieją znaczne bariery, które uniemożliwiają personelowi pierwszej linii rozpoznanie ofiary handlu ludźmi i udzielenie jej potrzebnej pomocy w ucieczce z wykorzystywania. Projekt Coalesce ma na celu usunięcie tych barier. Wiemy również od naszych służb prawnych i imigracyjnych na pierwszej linii, że istnieje wiele przeszkód dla kobiet w ucieczce z wyzysku, w tym emocjonalna i fizyczna trauma związana z wykorzystywaniem seksualnym. Ale w grę wchodzą również kwestie prawne i imigracyjne, a wiele ofiar zgubiło się lub utknęło w systemie w wyniku niepewnego statusu imigracyjnego. Wielu usługodawcom brakuje wiedzy i know-how, jak doradzać ofiarom, jak zalegalizować swój status – lub że taka opcja w ogóle istnieje. Projekt Coalesce korzysta z wiedzy eksperckiej każdej z organizacji partnerskich, aby opracować wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, aby pomóc kobietom i dziewczętom odzyskać życie. Wiedza prawna i imigracyjna Rady Imigrantów będzie pomocna w tworzeniu zaleceń do niniejszych wytycznych dotyczących uregulowania statusu imigracyjnego i zapewnienia legalnego pobytu tym kobietom.

Jennifer Okeke Campbell, koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi w Radzie Imigrantów Irlandii, powiedziała:

– W ubiegłym roku Rada Imigrantów udzieliła wsparcia dziesiątkom kobiet, które kiedyś padły ofiarą handlu ludźmi, ale od tego czasu uniknęły wyzysku i odzyskały swoje życie. Wiele z tych kobiet odważnie zgłasza się na ochotnika, aby powrócić do swoich piekielnych doświadczeń, aby pomóc innym. Ich spostrzeżenia i opinie z pierwszej ręki na temat istniejącego wsparcia i środków integracyjnych pomogą projektowi Coalesce określić, w jaki sposób najlepiej wspierać kobiety będące ofiarami handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego.

Projekt Coalesce prowadzony jest przez Śródziemnomorski Instytut Studiów Genderowych (Cypr), we współpracy z Irlandzką Radą Imigrantów, Caritas Cypr, Cypryjską Radą Uchodźców, SOLWODI (Niemcy), Associazione Iroko Onlus (Włochy), Marta Center (Łotwa), Centrum Usług Socjalnych i Psychologicznych w Kłajpedzie (Litwa) oraz European Network of Migrant Women – platforma europejska z siedzibą w Belgii.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O ZJEDNOCZENIU

WIĘCEJ O HANDLU KOBIETAMI I DZIEWCZĘTAMI

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Immigrant Council of Ireland

Polska-IE: Udostępnij
Garda sprawdzi zamyk
Profesor Mirosław M
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian