OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Rejestrujesz się w urzędzie pracy i zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Zależy od łącznego okresu uprawniającego do zasiłku, który posiadasz. Sprawdź, o jakie okresy chodzi i w jakiej wysokości otrzymasz świadczenie!

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Do okresu 365 dni, od którego uzależnione jest otrzymanie świadczenia, wlicza się również m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub innych świadczeń z ZUS. Spis wszystkich okresów, które pozwolą uzyskać zasiłek można znaleźć na naszej stronie. Okresy, które uprawniają do nabycia zasiłku dla bezrobotnych nie koniecznie muszą wpływa na jego wysokość.

Stawki zasiłków dla bezrobotnych

 Zasiłek dla bezrobotnych – 80%Zasiłek dla bezrobotnych – 100%Zasiłek dla bezrobotnych – 120%
W okresie pierwszych trzech miesięcy689,20 zł brutto
603,17 zł netto
861,40 zł brutto
741,87 zł netto
1 033,70 zł brutto
880,67 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku541,10 zł brutto
483,49 zł netto
676,40 zł brutto
592,52 zł netto
811,70 zł brutto
701,65 zł netto

Kiedy przysługuje 100 proc. zasiłku, a kiedy mniej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od tego, jakim okresem uprawniającym do zasiłku legitymuje się bezrobotny. W przypadku, gdy łącznie okresy wynoszą mniej niż 5 lat, świadczenie zostanie przyznane w wysokości 80 proc. Staż od 5 do 20 lat uprawnia do 100 proc. świadczenia. Osoby, które posiadają okres przekraczający 20 lat, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120 proc.

Jakie okresy wpływają na wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Do okresu, od którego zależy wyższy zasiłek dla bezrobotnych zalicza się m.in. okres:

  • zatrudnienia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy;
  • wykonywania pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą z dochodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;
  • opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczanymi od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • służby wojskowej;
  • urlopu wychowawczego;
  • za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Po zsumowaniu okresów wskazanych powyżej, przyznawany jest zasiłek w wysokości 80, 100 lub 120 proc.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Polska-IE
Maciej Wiatrak (ENER
Unemployment in Pola
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish