Nowe zasady bezpieczeństwa pracy. Każdy będzie musiał potwierdzić je podpisem

Dzisiaj opublikowany zostanie dokument, w którym rząd nakreśli nowe zasady dotyczące otwierania zakładów pracy i środki, jakie zostaną wprowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionym.

W protokole, jaki wraz z Ministerstwem Zdrowia opracował Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa znajdą się zasady, jakimi będzie musiało kierować się każde przedsiębiorstwo w kraju, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Oprócz wprowadzenia zasad przez pracodawców, a taki obowiązek nakładać będzie rozporządzenie ministra zdrowia, każdy pracownik otrzyma pisemną informację w tej sprawie, którą zobowiązany będzie podpisać, co stwierdzi, iż zapoznał się z nowymi zasadami i jednocześnie poddaje się jej rygorom.

Nie wyklucza się wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla pracowników, których zapozna się z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z pandemią koronawirusa, więc i w tym zakresie nałożony zostanie obowiązek potwierdzenia zapoznania się ze zmianami, jakie dotyczyć mają wszystkich powracających do pracy.

Przed uruchomieniem zakładów, ich właściciele zobowiązani zostaną do zaktualizowania wewnętrznych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a mają zrobić to w porozumieniu i za zgodą pracowników. W nowych planach bezpieczeństwa muszą znaleźć się zalecane przez Departament Zdrowia zasady dystansu społecznego, zapewnienie środków odkażających, procedury zachowania higieny w pracy, w tym mycia rąk oraz zasady związane z etykietą oddechową.

Na tym nie koniec, ponieważ na każdego z pracodawców nałożony zostanie obowiązek prowadzenia rejestrów prac grupowych, co pozwoli władzom medycznym na szybkie określenie wszystkich kontaktów i potencjalnych zakażonych, o ile w miejscu pracy stwierdzi się przypadek zachorowania spowodowanego wirusem Covid-19.

Firmy zobowiązane będą do zapewnienia pracownikom przerw w pracy, ale w taki sposób, aby ci mogli stosować się do zasad dystansu społecznego, a obowiązkiem pracodawcy będzie też, stworzenie protokołu reagowania w sytuacji kryzysowej wywołanej wirusem Covid-19, więc przygotowania schematu postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia u jednego lub więcej pracowników.

W tym przypadku, jeżeli podczas pracy zatrudniony wykazywać będzie pierwsze objawy choroby/zakażenia wirusem Covid-19, czyli np. będzie miał wysoką gorączkę, pracodawca zobowiązany zostanie do odizolowania pracownika, a i skierowanie go bezpieczną/wyznaczoną drogą do miejsca izolacji w zakładzie pracy. W tej zakładowej izolatce pracownik przebywać ma do chwili, przetransportowania go do domu lub placówki medycznej. Zabronione będzie w takich przypadkach korzystanie przez pracownika z transportu publicznego, więc wydaje się, że to pracodawca powinien zapewnić transport albo wezwać karetkę pogotowania.

Pracodawcy oceniać będą też skalę incydentu zachorowania, a na tej podstawie podejmować dalsze kroki prewencyjne.

W miejscach pracy wymagane będzie także zainstalowanie barier fizycznych, plastikowych osłon oddzielających od klientów, a także zapewnienie separacji pomiędzy osobami z zewnątrz, jakie okresowo pojawiają się w firmach.

Protokół ma być dokumentem żywym, więc poddawany będzie modyfikacjom, a te wprowadzane będą ze wglądu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Health

Polska-IE: Udostępnij...
A caring society is
Dzień Unii Europejs
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish