Niesamowita demokratyczna okazja dla irlandzkich referendów w sprawie jedności w tej dekadzie

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin recalls the Assembly to sit on Monday

Sinn Féin has recalled the Assembly to sit on Monday, as we work to form an Executive to deliver real change for people. 

People voted for parties to work together to support families and workers as the cost of living rises, and to fix our health service.

Michelle O’Neill has again appealed to those blocking the formation of an Executive to join with us in supporting people.

Watch Michelle here: https://fb.watch/dgkW7uaoDg/

Déanann Sinn Féin an Tionól a athghairm chun suí Dé Luain

Tá Sinn Féin i ndiaidh an Tionól a athghairm chun suí Dé Luain, agus muid ag obair chun Feidhmeannas a bhunú chun fíor-athrú a dhéanamh do dhaoine. 

Vótáil daoine do pháirtithe chun a bheith ag obair le chéile chun tacú le teaghlaigh agus oibrithe de réir mar a thagann ardú ar an gcostas maireachtála, agus chun ár seirbhís sláinte a shocrú.

D’iarr Michelle O’Neill arís oarhu siúd a chuir bac ar Fheidhmeannas a bhunú le bheith linn chun tacú le daoine

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/dgkW7uaoDg/

Sinn Féin’s Oireachtas and Assembly teams gather at the Dáil

Sinn Féin’s Oireachtas and Assembly teams gathered together in the Dáil this week, ready to lead and ready to deliver a better future for workers and families.

Watch here: https://fb.watch/dfaF3ajIXx/

Tagann foirne Oireachtais agus Tionóil Shinn Féin le chéile ag an Dáil

Tháinig foirne Oireachtais agus Tionóil Shinn Féin le chéile sa Dáil an tseachtain seo, réidh le bheith i gceannas agus réidh le todhchaí níos fearr a sholáthar d’oibrithe agus do theaghlaigh.

Amharc air anseo: https://fb.watch/dfaF3ajIXx/

Acht Gaeilge tabled at Westminster

This was an historic week, as Acht Gaeilge has been tabled at Westminster following a massive Dream Dearg demonstration in Belfast last weekend.

This achievement belongs to the Irish language community, it is their resilience and dedication that has ensured we have reached this monumental milestone.

Acht Gaeilge must now be delivered into law without further delay.

Acht Gaeilge rite ag Westminster

Seachtain stairiúil a bhí ann, agus Acht Gaeilge rite ag Westminster i ndiaidh léirsiú ollmhór ag an Dream Dearg i mBéal Feirste an deireadh seachtaine seo caite.

Is le pobal na Gaeilge an t-éacht seo, is iad a n-athléimneacht agus a dtiomantas a chinntigh gur bhain muid an chloch mhíle shuntasach seo amach.

Ní mór Acht Gaeilge a chur i bhfeidhm anois gan a thuilleadh moille.

Incredible democratic opportunity for Irish unity referendums in this decade

Speaking on Good Morning Britain, on a visit to London this week, Mary Lou McDonald said there is an incredible democratic opportunity for Irish unity referendums in this decade.


She said together we can build a better future and it’s now time to plan and prepare.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/dfb1qQCZCS/

Deis dhaonlathach dochreidte do reifrinn aontachtacha na hÉireann sa deich mbliana seo

Agus í ag caint Good Morning Britain, agus í ar cuairt go Londain an tseachtain seo, dúirt Mary Lou McDonald go bhfuil deis dochreidte daonlathach ann do reifrinn aontachtacha na hÉireann sa deich mbliana seo.


Dúirt sí gur le chéile is féidir linn todhchaí níos fearr a thógáil agus go bhfuil sé in am anois pleanáil agus ullmhú.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/dfb1qQCZCS/

Government must take urgent action to tackle cost of living crisis

Workers and families are already paying some of the highest rates of rent, mortgage interest, childcare and insurance premiums in the world.

And with soaring electricity, fuel & now grocery prices, the cost of living is out of control and requires urgent Government action.

Speaking in the Dáil this week Sinn Féin’s Matt Carthy said the Government could cut excise on home heating oil, it could reduce childcare costs, it could put a month’s rent back in renters pockets via a tax rebate and also ban rent increases for 3 years.

Watch Matt here: https://fb.watch/dglh4GE7NW/

Ní mór don rialtas gníomh  dhéanamh láithreach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim chostais mhaireachtála

Tá oibrithe agus teaghlaigh araon ag íoc cuid de na rátaí cíosa, ús morgáiste, cúram leanaí agus préimheanna árachais is airde ar domhan cheana féin.

Agus le méadú as cuimse ar phraghsanna leictreachais, breosla agus grósaeireachta anois, tá an costas maireachtála imithe ó smacht agus ní mór don Rialtas gníomhnú go práinneach.

Agus é ag caint sa Dáil an tseachtain seo dúirt Matt Carthy ó Shinn Féin go dtiocfadh leis an Rialtas máil a ghearradh ar ola téimh tí, go dtiocfadh leis costais chúraim leanaí a laghdú, go dtiocfadh sé cíos míosa a chur ar ais i bpócaí cíosóirí trí lacáiste cánach agus cosc a chur ar arduithe cíosa ar feadh 3 bliana.

Amharc ar Matt anseo: https://fb.watch/dglh4GE7NW/

Government can and must do more on affordable housing

Challenging the Minister for Housing, Darragh O’Brien, in the Dáil this week Sinn Féin’s Pearse Doherty said the government can and must do more to ensure people can buy a genuinely affordable home, instead of opposing our plans that would make a positive difference in people’s lives.

He said under the Minister’s watch house prices are through the roof, entire generations are locked out of home ownership and rents continue to spiral out of control.

Watch Pearse here: https://fb.watch/df8HHUZ3na/

Is féidir leis an Rialtas níos mó a dhéanamh maidir le tithíocht inacmhainne agus ní mór dó é a dhéanamh

Agus é ag tabhairt dúshláin don Aire Tithíochta, Darragh O’Brien, sa Dáil an tseachtain seo dúirt Piaras Ó Dochartaigh ó Shinn Féin gur féidir leis an rialtas agus go gcaithfidh siad níos mó a dhéanamh chun a chinntiú gur féidir le daoine teach inacmhainne mar is ceart a cheannach, in ionad cur i gcoinne ár bpleananna a dhéanfadh difríocht dhearfach i saol an phobail.

Dúirt sé go bhfuil ardú as cuimse tagath ar phraghsanna tithe agus go bhfuil cosc ar na glúnta úinéireacht a ghlacadh ar thithe agus go bhfuil cíosanna ag dul ó smacht i gcónaí agus gur fhaire an aire atá sé.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/df8HHUZ3na/

Regulations on Airbnb must be enforced

Also speaking in the Dáil this week Eoin Ó Broin said, at a time when every single long-term rental unit potentially prevents a family from becoming homeless, we need to see at the very minimum the enforcement of existing regulations on Airbnb and others in the short-term letting market.

Watch Eoin here: https://fb.watch/dfayKfzQhg/

Ní mór rialacháin faoi Airbnb a chur i bhfeidhm

Agus é ag labhairt sa Dáil an tseachtain seo freisin dúirt Eoin Ó Broin, tráth a chuireann gach aonad cíosa fadtéarmach cosc ar theaghlach a bheith gan dídean, go gcaithfimid a fheiceáil, ar a laghad, go gcuirfí i bhfeidhm na rialacháin atá ann faoi láthair ar Airbnb agus eile sa mhargadh gearrthréimhseach.

Amharc ar Eoin anseo: https://fb.watch/dfayKfzQhg/

Medical scientists among the unsung heroes of the pandemic

Medical scientists were on strike this week because of a basic lack of respect and recognition of the crucial role they play in the delivery of our health services.

Speaking in the Dáil this week Pearse Doherty said they are among the unsung heroes of the pandemic, they went beyond the call of duty but now the Government have left them sitting on the picket line for a second week.

Watch Pearse here: https://fb.watch/dfbbe5Q8eA/

Eolaithe leighis i measc laochra gan moladh le linn na paindéime

Chuaigh eolaithe leighis ar stailc an tseachtain seo mar gheall ar easpa measa agus aitheantais don ról ríthábhachtach atá acu agus seirbhísí sláinte a chur ar fáil dúinn.

Agus é ag caint sa Dáil an tseachtain seo dúirt Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil siad i measc laochra gan moladh na paindéime, rinne siad níos mó ná mar a rabhthas ag dúil leo uathau ach anois tá an Rialtas i ndiaidh iad a fhágáil ina suí ar an líne picéad don dara seachtain.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/dfbbe5Q8eA/

Annual Wolfetone Commemoration

First Minister Designate Michelle O’Neill has been announced as the main speaker at the annual Wolfe Tone Commemoration at Bodenstown which will take place on Sunday 19th of June, assembling at 2:30pm in Sallins.

This is the first time in three years that republicans have been able to gather to remember the founding father of Irish Republicanism and all areas are asked to begin making plans to mobilise for this year’s commemoration.

Comóradh Bliantúil Wolfe Tone

Fógraíodh Michelle O’Neill, atá le bheith ina céad-Aire, mar phríomhchainteoir ag comóradh bliantúil Wolfe Tone ag Baile Bhuadain Dé Domhnaigh 19 Meitheamh, agus daoine ag teacht le chéile ag 2:30pm sna Solláin.

Seo an chéad uair le trí bliana a d’éirigh le poblachtánaigh teacht le chéile chun cuimhne a chur ar bhunaitheoir an Phoblachtachais Éireannaigh agus iarrtar ar gach ceantar tosú ar phleananna a dhéanamh chun teacht le chéile do chomóradh na bliana seo.

Children with special educational needs should not be isolated

Sinn Féin Education spokesperson Donnchadh Ó Laoghaire has said children with special educational needs deserve a place in a class in their community.

He said it is wrong to isolate and segregate them, as the Government’s proposed 'Special Education Centres’ would do.

The Department must ensure there are adequate places for those who need them.

Watch Donnchadh here: https://fb.watch/dgl1ihpdqM/

Níor chóir páistí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a fhágáil ar an imeall

Dúirt urlabhraí Oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go bhfuil áit tuillte ag páistí le riachtanais oideachais speisialta i rang ina bpobal.

Dúirt sé go bhfuil sé mícheart iad a aonarúd agus a scaradh, mar a dhéanfadh 'Ionaid Speisialta Oideachais’ atá molta ag an Rialtas.

Ní mór don Rialtas a chinntiú go bhfuil go leor áiteanna ann dóibh siúd a bhfuil siad ag teastáil uathu.

Amharc ar Dhonnchadh anseo: https://fb.watch/dgl1ihpdqM/

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Is é Ogra1997 pasfhocal an tsuímh

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

Writing in this edition commentator and former editor of the Impartial Reporter Denzil McDaniel says many Unionists are 'thinking the unthinkable’ about constitutional change, Declan Kearney discusses disability rights in a New Ireland, David Cullinane writes about building a National Health Service, Emma McArdle writes about Saoirse na mBan and the New Ireland and Editor of Máire Comerford’s Revolutionary Memoir 'On Dangerous Ground’ gives us a History Lesson in Female Principle.

And there’s much more.

You can read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

Ag scríobh san eagrán seo deir tráchtaire agus iar-eagarthóir an Impartial Reporter Denzil McDaniel go bhfuil go leor Aontachtóirí 'ag smaoineamh ar an rud doshamhlaithe’ faoi athrú bunreachtúil, pléann Declan Kearney cearta daoine atá faoi mhíchumas in Éirinn Nua, scríobhann David Cullinane faoi Sheirbhíse Sláinte Náisiúnta a fhorbairt, scríobhann Emma McArdle faoi Shaoirse na mBan agus tugann Eagarthóir New Ireland agus Eagarthóir an tsaothair chuimhneacháin 'On Dangerous Ground’ le Máire Comerford Ceacht Staire ar Phrionsabal na mBan.

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

An Phoblacht

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get your radical news here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An Phoblacht

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois.

Faigh an nuacht radacach anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
4 Things I Learned a
Mid Europa Partners:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська