MFiPR: Przedstawiciele Komisji Europejskiej z wizytą w Polsce. Tematem Umowa Partnerstwa

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Przedstawiciele Komisji Europejskiej z wizytą w Polsce. Kolejna runda nieformalnych rozmów o projekcie Umowy Partnerstwa za nami. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej sekretarz stanu Waldemar Buda gościł urzędników Komisji Europejskiej: Ericha Unterwurzachera, dyrektora ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i Gelu Calaceana, kierownika Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Negocjatorzy omawiali kolejne tematy z agendy negocjacyjnej.

– Omówiliśmy horyzontalne kwestie, transfer środków pomiędzy funduszami, warunki podstawowe, program w obszarze Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, instrumenty finansowe oraz wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na infrastrukturę umożliwiającą inwestycje Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – mówił sekretarz stanu Waldemar Buda.

Polska planuje dozwolone rozporządzeniami unijnymi transfery środków pomiędzy funduszami (z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do Funduszu Spójności oraz pomiędzy kategoriami regionów. Transfer między funduszami, lepiej dostosuje alokację z polityki spójności do uwarunkowań społeczno-gospodarczych kraju oraz współczesnych wyzwań. Natomiast przesuniecie środków do lepiej rozwiniętego regionu oraz regionów przejściowych pozwoli realizować projekty ogólnokrajowe, w obszarze nauki czy ochrony zdrowia, a także inwestycje realizowane za pomocą zwrotnych form wsparcia w całym kraju w programie FENG.

Obie strony prezentowały stanowiska i odbyła się dyskusja o wypełnieniu tak zwanych warunków podstawowych inwestowania funduszy europejskich. Polski rząd zabiega, by pieniądze z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafiły do sześciu województw związanych z górnictwem. Projekt Umowy Partnerstwa przewiduje, że beneficjentami mają być województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie, łódzkie i lubelskie. Rozmowa dotyczyła też Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), finansowania inwestycji w obszarze transportu śródlądowego, infrastruktury kolejowej i kwestii środowiskowych (inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową, bioróżnorodności) oraz projektów w obszarze sektora ochrony zdrowia.

– Prace nad Umową Partnerstwa są już na ukończeniu. Jesteśmy już w zasadzie gotowi na rozpoczęcie procesu ścieżki legislacyjnej w Radzie Ministrów. Niemniej jednak, przed przedłożeniem dokumentu do akceptacji przez poszczególne komitety Rady Ministrów a ostatecznie przez rząd chcielibyśmy osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską w najbardziej kluczowych kwestiach – podsumował sekretarz stanu Waldemar Buda.

Zakończyliśmy już proces konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych, samorządów na wszystkich szczeblach, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz nauki, a także obywatele. Łącznie do projektu UP w ramach konsultacji społecznych zgłoszono ponad 7 tysięcy opinii.

Wspólnie z partnerami społecznymi – Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją Stocznia zorganizowaliśmy dodatkowo wysłuchanie obywatelskie projektu Umowy Partnerstwa. Podczas wysłuchania, każdy mógł swobodnie wyrazić swoje zdanie o projekcie dokumentu, a także dodatkowo zgłosić opinię do treści dokumentu.

Zgłaszający uwagi do projektu mogli jednocześnie wysłuchać odpowiedzi na swoje uwagi podczas tzw. odwróconego wysłuchania obywatelskiego. Jednocześnie na stronie internetowej ministerstwa, opublikowano raport z konsultacji społecznych, w którym znalazły się odpowiedzi na opinie oraz podsumowano proces konsultacji dokumentu.

Ścieżka konsultacji społecznych a także organizacji wysłuchań obywatelskich z zaangażowanymi przedstawicielami strony społecznego jest dobrą praktyką rekomendowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach przygotowywania programów krajowych i regionalnych.

Dążymy do jak najszybszego uzgodnienia z Komisją Europejską kluczowych kwestii, tak aby jak najszybciej móc skierować Umowę Partnerstwa pod obrady Rady Ministrów Spodziewamy się, że programy krajowe i regionalne zostaną przekazane do Komisji Europejskiej w niedługim czasie po Umowie Partnerstwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kmz/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
85 proc. Polaków po
Cejrowski: Ludzie po

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>