Konsultacje społeczne w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy UE w sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w UE

Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia zasięga opinii zainteresowanych stron w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej w Unii Europejskiej, który został opublikowany przez Komisję Europejską w październiku 2020 r.

Celem wniosku jest zapewnienie pracownikom w Unii odpowiedniej płacy minimalnej umożliwiającej godziwe życie. Wniosek ma również na celu pomoc w ochronie pracodawców, którzy wypłacają pracownikom godziwe wynagrodzenie, poprzez zapewnienie uczciwej konkurencji.

Wniosek Komisji został przesłany Radzie Unii Europejskiej (złożonej z rządów państw członkowskich UE) i Parlamentowi Europejskiemu w celu omówienia, ewentualnych poprawek i porozumienia. Wniosek zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności przez odpowiednią grupę roboczą Rady UE, w której posiedzeniach będą uczestniczyć urzędnicy Departamentu.

Jak wysyłać zgłoszenia

W ramach krajowej kontroli wniosku w Irlandii Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia z zadowoleniem przyjmuje opinie na temat wniosku i zaprasza zainteresowane strony i innych zainteresowanych do złożenia wniosku.

Respondenci mogą przesyłać swoje opinie pocztą elektroniczną na poniższy adres. Zgłoszenia powinny wpłynąć nie później niż  19 lutego 2021 r.

E-mail :  EUminwageconsult@enterprise.gov.ie

Wolność informacji i publikacji zgłoszeń

Należy pamiętać, że wszystkie otrzymane zgłoszenia będą podlegały ustawie o wolności informacji z 2014 r. W związku z tym, przekazując materiał, strony powinny określić wszelkie informacje, które ich zdaniem nie powinny zostać ujawnione, oraz wskazać podstawy wynikające z ustawy przemawiające za nieudostępnianiem Informacja.

Departament może w odpowiednim czasie zdecydować o umieszczeniu otrzymanych zgłoszeń na swojej stronie internetowej. Decyzja o takim miejscu może zostać podjęta bez uprzedniej konsultacji z respondentami w ramach tego procesu konsultacji.

Jeżeli respondent nie życzy sobie, aby jakikolwiek materiał zawarty w jego zgłoszeniu został opublikowany w ten sposób, ponieważ uważa się go za wrażliwy lub poufny, należy to wyraźnie zaznaczyć (z uzasadnieniem) w zgłoszeniu.

Zapytania

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Wydziałem ds. Niskich Wynagrodzeń Departamentu Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia pod adresem e-mail: EUminwageconsult@enterprise.gov.ie

Dokumenty

Następujące dokumenty opublikowane przez Komisję Europejską zawierają dalsze informacje na temat wniosku:

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy UE w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej w UE (PDF, 561 KB)

Dokument roboczy służb Komisji (PDF, 288 KB)  i  ocena skutków (PDF, 5,1 MB)  towarzyszące wnioskowi Komisji

Pytania i odpowiedzi: Odpowiednie płace minimalne

Zestawienie informacji: Odpowiednie płace minimalne (PDF, 1,5 MB) 

Opublikowane przez: Strategia przedsiębiorstwa, konkurencyjność i ocena

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Enterprise, Trade and Employment

Polska-IE: Udostępnij
Pfizer zarobi na cov
Styczniowe bezroboci
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian