Jest rozstrzygnięcie sądu w Amsterdamie w sprawie SPAR Polska vs SPAR International

Sąd w Amsterdamie w postępowaniu zabezpieczającym odrzucił roszczenia SPAR Polska przeciwko SPAR International w związku z rozwiązaniem umowy licencyjnej 22 lutego. – Rozstrzygnięcie sądu holenderskiego nie jest ostateczne i nie przesądza o meritum sprawy głównej, dotyczącej braku skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej – komentuje firma Spar Polska.

Spar Polska domagał się uznania przez sąd, że umowa licencyjna wypowiedziana została przez centralę sieci Spar nieprawidłowo. Sąd w Amsterdamie nie podzielił tego zdania.

Według sądu, okoliczności zerwania umowy były uzasadnione. Spar Polska będzie musiało pokryć koszty postępowania przed sądem w Amsterdamie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

– SPAR International z zadowoleniem przyjmuje decyzję sądu w Amsterdamie, która nastąpiła po wydaniu przez rzeszowski sąd postanowienia zakazującego spółce Spar Polska korzystania ze znaku towarowego SPAR. Obie decyzje wzmacniają stanowisko SPAR International, że umowa licencyjna z SPAR Polska została rozwiązana z ważnych powodów – czytamy w oświadczeniu Spar International.

 SPAR International jest przekonany, że po decyzji sądu w Amsterdamie nastąpi pełne i ostateczne odrzucenie wszystkich roszczeń SPAR Polska w toczącym się postępowaniu głównym.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

W oświadczeniu SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie czytamy natomiast” Dotychczas spór pomiędzy SPAR Polska a SPAR International B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) co do skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej nie został rozstrzygnięty”.

Firma podkreśla także, że SPAR Polska S.A. uzyskał kilka korzystnych dla siebie orzeczeń (postanowień o zabezpieczeniu), które pozwalają na dalsze wykonywanie umowy licencyjnej. „W toku trwającego pomiędzy stronami konfliktu SPAR Polska uzyskał, zabezpieczenie roszczeń o ustalenie, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy licencyjnej jest bezskuteczne przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Sąd Okręgowy w Kielcach w udzielonym zabezpieczeniu nakazał SPAR International dalsze wykonywanie umowy licencyjnej oraz zakazał zawierania lub wykonywania umów, które pozwoliłyby na uzyskanie prawa do znaku towarowego SPAR na terytorium Polski innemu podmiotowi. SPAR Polska w związku z podejmowanymi przez SPAR International oraz The SPAR Group Ltd z siedzibą w Pinetown (Republika Południowej Afryki) czynami nieuczciwej konkurencji polegającymi na próbie przejęcia kontrahentów SPAR Polska oraz przejęcia prowadzonej działalności na terytorium Polski złożył również wniosek o zabezpieczenie roszczeń przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sąd Okręgowy w Katowicach udzielił zabezpieczenia roszczeń SPAR Polska i zakazał SPAR International oraz The SPAR Group kontaktów z kontrahentami SPAR Polska oraz zakazał nakłaniania lub udzielania innym osobom pomocy w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami SPAR Polska. Powyższe, korzystne dla SPAR Polska rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach są skuteczne i wykonalne. Należy nadmienić, że Sąd Okręgowy w Katowicach w ostatnim czasie oddalił wnioski SPAR International oraz The SPAR Group o wstrzymanie wykonania postanowienia katowickiego, nie podzielając argumentacji przeciwników SPAR Polska – podaje firma.

SPAR Polska odnotował, że SPAR International uzyskał zabezpieczenie roszczeń o zaniechanie naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Powyższe zabezpieczenie uzyskane zostało jednak w wyniku zatajenia istotnych faktów i celowego wprowadzenia Sądu w błąd przez SPAR International. Sąd rozpoznając wniosek SPAR International nie został bowiem poinformowany o uzyskaniu przez SPAR Polska S.A. zabezpieczeń w dwóch postępowaniach uprzednio toczących się przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem Okręgowym w Katowicach. W wyniku zatajenia istotnych faktów oraz nieuczciwego postępowania SPAR International doprowadził do wydania przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu rzekomych roszczeń SPAR International, które to postanowienie jest sprzeczne z uzyskanym uprzednio przez SPAR Polska S.A. zabezpieczeniem, które uprawnia SPAR Polska S.A. m.in. do korzystania z nazw towarowych i znaków towarowych SPAR. Powyższe rozstrzygnięcie zostało przez SPAR Polska zaskarżone. Co więcej, jak wskazano wyżej postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach pozwala wprost na korzystanie przez SPAR Polska ze znaków towarowych bez względu na treść postanowienia rzeszowskiego – podkreśla spółka.

SPAR Polska odnotował również, że sąd holenderski oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczeń przeciwko SPAR International. SPAR Polska jeszcze przed rozstrzygnięciem podjął próbę cofnięcia tego wniosku w związku z już uzyskanym zabezpieczeniem roszczeń przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Z uwagi na specyfikę postępowania holenderskiego SPAR Polska musiał uzyskać zgodę na cofnięcie wniosku o zabezpieczenie od SPAR International, który zgody takiej nie wyraził. Orzeczenie sądu holenderskiego zapadło w ograniczonych okolicznościach faktycznych, a sąd holenderski nie miał wiedzy o uzyskanych przez SPAR Polska zabezpieczeniach w Polsce, a zwłaszcza o tym, że wobec uzyskanego już zabezpieczenia w Sądzie Okręgowym w Kielcach zabezpieczenie holenderskie jest zbyteczne ” – napisano w komunikacie.

DlaHandlu.pl>>>

Podziel się:

EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn