15 sierpnia, Święto Sił Zbrojnych (PL – ENG)

Główne uroczystości odbyły się w południe na placu w centrum Warszawy im. Józefa Piłsudskiego, a najwyżsi urzędnicy pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po której przez Warszawę przemaszerowały formacje żołnierzy.

Dzień uświetnił również przelot reprezentacji Polskich Sił Powietrznych. Coroczna parada zwycięstwa musiała zostać odwołana z powodu COVID-19.

15 sierpnia został ogłoszony Dniem Sił Zbrojnych w 1923 r. i tak pozostało do 1947 r., natomiast później, od 1950 r. uroczystości przeniesione zostały na październik i rocznicę bitwy pod Lenino z 1943 r., która przyjęta była przez władze komunistyczne, jako początek sojuszu Wojska Polskiego z Armią Czerwoną .

Po upadku komunizmu w 1989 roku przez dwa lata Święto Sił Zbrojnych obchodzono 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. 15 sierpnia został przywrócony w 1992 roku decyzją parlamentu.

Szersza Bitwa Warszawska, która, jak się uważa, uratowała nowo odzyskaną niepodległość Polski po zakończeniu I wojny światowej i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Bitwa została wymieniona wśród najważniejszych bitew, które zadecydowały o losach świata. Toczyła się od 12 do 25 sierpnia 1920 roku, gdy siły Armii Czerwonej dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego zbliżały się do stolicy Polski. Wojska polskie pod dowództwem dowódcy wojskowego i naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego kontratakowały, zmuszając Sowietów do odwrotu. 

Przemawiając na głównych uroczystościach odbywających się w południe na Placu Piłsudskiego, minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Święto Sił Zbrojnych jest ważne dla całej wojskowej rodziny. „Zgromadziliśmy się tu dzisiaj, aby uhonorować żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku oparli się naporowi bolszewickiej Rosji, i tym, którzy uratowali niepodległość Polski i uratowali także wolność Europy” powiedział, dodając, że ten dzień ma również podziękować dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę.

W swoim przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że „było to wielkie zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew świata, które zmieniło bieg tej wojny i przyniosło zwycięstwo Polsce, która wówczas wydawała się słaba„.

W swoim przemówieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie Prezydent RP podkreślił także, że „sojusznicy zawsze mogą na nas, Polacy liczyć” i zapewnił, że „na pewno będziemy z naszej strony przestrzegać postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym art. 5 dotyczącego obrony zbiorowej”. Dodał też, że „głęboko wierzę i zapewniam o tym, jako Prezydent RP„, że wszystkie zobowiązania, w tym wynikające z umów dwustronnych, zostaną zrealizowane, i to nie tylko dotyczące współpracy wojskowej i bezpieczeństwa, ale także gospodarcze, handlowe i inne. „Pacta sunt servanda” powiedział prezydent RP.

 „Polska dotrzymywała swoich porozumień i zawsze będzie to robić” – stwierdził, mówiąc, że jednym z jego najważniejszych obowiązków prezydenckich było upewnienie się o dotrzymaniu zobowiązań, także sojuszniczych, „tak jak moim obowiązkiem jest strzec Konstytucji RP i naszej polskiej demokracji” – powiedział prezydent Duda.

Źródło: IAR/PAP 

Zdj: Pomnik Józefa Piłsudskiego przed Belwederem w Warszawie PAP/Paweł Supernak

Tłumaczenie: Bogdan Feręc

 August 15 marks Armed Forces Day in Poland, an annual celebration commemorating the victory over the Russian Bolsheviks in the 1920 Battle of Warsaw.

Statue of Józef Piłsudski in front of Belvedere Palace in Warsaw PAP/Paweł Supernak

 The main celebrations took place at noon at a square in central Warsaw named after Józef Piłsudski, with top officials led by President Andrzej Duda attending a ceremonial changing of the Guard at the Tomb of the Unknown Soldier, after which formations of soldiers marched through Warsaw.

The day was also honoured with a fly-past of a representation of the Polish Air Force.  The annual victory parade, has needed to be cancelled because of COVID-19.

 August 15 was declared Armed Forces Day in 1923 and remained so until 1947. The 1950 observations were moved to October and the anniversary of the 1943 Battle of Lenino, by the communist authorities taken to mark the beginning of the Polish Army’s alliance with the Red Army.

 After the collapse of communism in 1989, for two years Armed Forces Day was celebrated on May 3, on the anniversary of the 1791 Constitution. August 15 was restored in 1992 by decision of Parliament.

 The wider Battle of Warsaw, which is believed to have saved Poland’s newly regained independence after the end of World War I and prevented the Bolshevik revolution from spreading into western Europe.

 The Battle has been listed among the most important battles that have decided the fate of the world.

 It was fought from August 12 to 25 in 1920 as Red Army forces commanded by Mikhail Tukhachevsky approached the Polish capital. Polish forces headed by military leader and chief of state Józef Piłsudski counterattacked, forcing the Soviets to withdraw. 

 Speaking at the main celebrations held at noon in Piłsudski Square, Defence Minister Mariusz Błaszczak spoke of Armed Forces Day being important for the entire military family. „We are gathered here today to honour Polish Army soldiers, who in 1920 resisted the onslaught of Bolshevik Russia, who saved Poland’s independence and who also saved Europe’s freedom” he said, adding that this day also is to thank today’s soldiers of the Polish Army for their daily service.

 In his speech, Polish President Andrzej Duda said that „this was a great victory, in one of the world’s most important battles, which changed the course of that war and brought victory to Poland, a country which had seemed weak at that time”.

 In his speech before the Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw, the Polish President also underlined that „allies can always count on us Poles” and assured that „we certainly shall, on our part, adhere to the provisions of the North Atlantic Treaty, including Article 5 on collective defence”. He added also that he „believed deeply, and assured of it as President of Poland” that all obligations would be realized, including those stemming from bilateral agreements, and not only concerning military cooperation and security but also economic and commercial, as well as other kinds. „Pacta sunt servanda” said the Polish President.

 „Poland has kept to its agreements and shall always do so” he stated, saying that it was one of his most important presidential duties to make certain of adherence to obligations, including those to allies, „just as it is my duty to guard the Constitution of the Republic of Poland and our Polish democracy” said President Duda.

Source: IAR/PAP 

Photo: Statue of Józef Piłsudski in front of Belvedere Palace in Warsaw PAP/Paweł Supernak

Źr: Radio Poland

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Zaszczepiony? I tak
Czy po 40 latach nie

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>